Scre­e­net for kræft alt for sent

In­gen er­stat­ning til Han­ne Fos­mark og 417 an­dre bryst­kræftram­te kvin­der, der blev ind­kaldt for sent til Re­gion Ho­ved­sta­dens scre­e­nings­pro­gram

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@bt.dk

En kræft­syg­dom er i sig selv et ma­re­ridt at kæm­pe med. Men 418 kvin­der må nu kæm­pe med vis­he­den om, at de blev ind­kaldt for sent til den scre­e­ning, der sid­ste år gav dem di­ag­no­sen brystkræft.

’ Desvær­re, du har ik­ke væ­ret ind­kaldt ret­ti­digt. Det be­kla­ger vi,’ ly­der det i et brev, som Re­gion Ho­ved­sta­den for ny­lig har sendt ud til samt­li­ge 418 kvin­der.

66- åri­ge Han­ne Fos­mark fra Fre­de­riks­sund er blandt de 418 kvin­der. Hun blev scre­e­net i slut­nin­gen af juli sid­ste år. To uger se­ne­re blev hun ind­kaldt til sam­ta­le hos læ­gen. Her var be­ske­den, at der var kon­sta­te­ret tre kræft­knu­der i hen­des høj­re bryst.

» Det kom fuld­stæn­dig bag på mig den­gang. Men knu­der­ne lå så dybt, at jeg ik­ke selv hav­de kun­net mær­ke dem, « si­ger Han­ne Fos­mark.

Hun for­tæl­ler, at re­gio­nens brev gni­der salt i sår­et fra det ud­mar­ven­de be­hand­lings­for­løb, som hun kun li­ge har over­stå­et.

» Det var først, da jeg modt­og bre­vet, at det gik op for mig, at jeg var ble­vet ind­kaldt for sent. Al­ler­først blev jeg me­get ked af det, men ef­ter nog­le mi­nut­ter blev jeg ra­sen­de. Man be­gyn­der at ef­ter­ra­tio­na­li­se­re: Hav­de det hjul­pet på min be­hand­ling, hvis jeg var kom­met til scre­e­nin­gen i ti­de, « si­ger Han­ne Fos­mark.

Fik fjer­net bry­stet

Hun fik fjer­net bry­stet ved ope­ra­tio­nen i au­gust sid­ste år, og læ­ger­ne fjer­ne­de yder­li­ge­re 20 lym­feknu­der som sik­ker­hed mod, at kræf­ten spred­te sig. Det har gi­vet Han­ne Fos­mark, der ar­bej­der som la­bo­ra­to­ri­e­tek­ni­ker, store ge­ner ef­ter­føl­gen­de.

» Min høj­re arm hæ­ver op en gang imel­lem, og det be­ty­der, at jeg er gå­et ned i tid, så jeg kun ar­bej­der fi­re da­ge om ugen. Det sæt­ter da tan­ker­ne end­nu me­re i per­spek­tiv, « si­ger hun.

Er­stat­ning ude­luk­ket

Oven i den ned­slå­en­de besked må Han­ne Fos­mark og de an­dre kvin­der fin­de sig i, at de ik­ke har ud­sigt til at få er­stat­ning for for­sin­kel­sen.

Re­gion Ho­ved­sta­den op­ly­ser i bre­vet, at man har væ­ret i kon­takt med Pa­tien­ter­stat­nin­gen, og her­fra ly­der mel­din­gen, at man ik­ke kan til­ken­de kvin­der­ne er­stat­ning, da kla­ge- og er­stat­nings­lo­ven ude­luk­ker er­stat­ning, når for­sin­kel­sen skyl­des ’ res­sour­ce­man­gel’. Og det er net­op den be­grun­del­se, Re­gion Ho­ved­sta­den gi­ver for de for­sin­ke­de ind­kal­del­ser til scre­e­nin­ger­ne.

Over 200.000 kvin­der gen­nem­gik sid­ste år en bryst­kræftscre­e­ning i Re­gion Ho­ved­sta­den. Han­ne Fos­mark gi­ver ik­ke me­get for re­gio­nens for­kla­ring.

Dår­lig und­skyld­ning

» Man gen­nem­fø­rer over 200.000 scre­e­nin­ger, men glem­mer 418. Det gi­ver in­gen me­ning i min ver­den. Det ly­der for mig som en dår­lig und­skyld­ning, som om Re­gion Ho­ved­sta­den for­sø­ger at slip­pe for at be­ta­le er­stat­ning til os kvin­der, der nu ef­ter­føl­gen­de har få­et kon­sta­te­ret brystkræft, « si­ger hun til BT.

» Hvor­for kun­ne Re­gion Ho­ved­sta­den ik­ke til­by­de os at kom­me til scre­e­ning hos en an­den re­gion, hvis de ik­ke selv kun­ne kla­re op­ga­ven, li­ge­som det frie sy­ge­hus­valg? Det for­står jeg ik­ke, « si­ger Han­ne Fos­mark.

Hun har i dag over­stå­et sit kræft­be­hand­lings­for­løb, men skal fort­sat gå til kon­trol de næ­ste fem år.

’’ Man gen­nem­fø­rer over 200.000 scre­e­nin­ger, men glem­mer 418. Det gi­ver in­gen me­ning i min ver­den Han­ne Fos­mark

Han­ne Fos­mark har un­der sit be­hand­lings­for­løb mod bryst­kræf­ten fun­det ro ved at læ­se og væ­re i ha­ven ved hjem­met i Fre­de­riks­sund. Fo­to: Si­mon Læs­søe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.