RE­GION HO­VED­STA­DEN VILLÆRE AF FEJL­TA­GEL­SER

BT - - NYHEDER - jves

Al­le kvin­der mel­lem 50 og 69 år skal iføl­ge sund­heds­lo­ven til­by­des scre­e­ning for brystkræft hvert an­det år.

Der må mak­si­malt gå to år og tre må­ne­der mel­lem hver scre­e­ning, men for 418 kvin­der i Re­gion Ho­ved­sta­den, der sid­ste år fik kon­sta­te­ret brystkræft, blev den tids­græn­se over­skre­vet med nog­le få må­ne­der.

Re­gion Ho­ved­sta­den be­grun­der for­sin­kel­sen med res­sour­ce­man­gel, og for ny­lig send­te re­gio­nen så brev ud til de 418 kvin­der, hvor re­gio­nen und­skyld­te for­sin­kel­sen.

» Vi er klar over, at en und- skyld­ning ik­ke hjæl­per, når man har få­et kon­sta­te­ret can­cer, men vi vil­le al­li­ge­vel ger­ne si­ge und­skyld til kvin­der­ne, « for­kla­rer Flem­m­ing Pless, med­lem af Re­gion Ho­ved­sta­den for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og næst­for­mand i re­gio­nens sund­heds­ud­valg, om bre­vet.

Af bre­vet frem­går det sam­ti­dig, at de kræftram­te kvin­der ik­ke kan få er­stat­ning. Det skyl­des, at kla­ge- og er­stat­nings­lo­ven ude­luk­ker er­stat­ning, når for­sin­kel­ser skyl­des mang­len­de res­sour­cer, hvil­ket har væ­ret til­fæl­det i Re­gion Ho­ved­sta­den.

» Vi vil ik­ke stå i den si­tu­a­tion, hvor kvin­der­ne tror, de kan få er­stat­ning, når det ik­ke er mu­ligt. Så kan man dis­ku­te­re, om det så er ri­me-

ligt el­ler ej, men vi kan alt­så ik­ke æn­dre på loven, « si­ger Flem­m­ing Pless.

En af de kræftram­te kvin­der un­drer sig over, at Re­gion Ho­ved­sta­den scre­e­ner over 200.000 kvin­der, men glem­mer 418. Hun me­ner, at ’ res­sour­ce­man­gel’ er en dår­lig und­skyld­ning, så I slip­per for at be­ta­le er­stat­ning. Hvad si­ger du til det?

» For­sin­kel­ser­ne er me­get be­kla­ge­li­ge, men vi har desvær­re ik­ke haft hæn­der nok, « si­ger Flem­m­ing Pless.

Stor til­slut­ning over­ra­ske­de

For­kla­rin­gen på for­sin­kel­ser­ne skyl­des iføl­ge Flem­m­ing Pless, at fle­re end 205.000 kvin­der re­spon­de­re­de på scre­e­nings­in­vi­ta­tio­nen fra Re­gion Ho­ved­sta­den i 2014.

» Det er fle­re end tid­li­ge­re, og det be­tød, at per­so­na­let på scre­e­nings- kli­nik­ker­ne var pres­set til det yder­ste. Sy­ste- met var sim­pelt­hen un­der­gea­ret, « si­ger Flem­m­ing Pless.

Re­gions­rå­det har et mid­ler­ti­digt kræft­ud­valg, hvor Flem­m­ing Pless og­så har sæ­de, og her har man og­så dis­ku­te­ret scre­e­nings­ro­det. Mang­len­de res­sour­cer » Vi har øn­sket klar­hed over, hvor­for nog­le kvin­der var ble­vet glemt. Og der har sva­ret lydt, at vi ik­ke har haft res­sour­cer nok. Det er selv­føl­ge­lig dybt ulyk­ke­ligt for den en­kel­te kvin­de, men så­dan som jeg har for­stå­et læ­ger­ne, så har en- to må­ne­ders for­sin­kel­se ik­ke gjort den store for­skel for kvin­der­nes be­hand­ling. Men det er selv­føl­ge­lig bedst at få op­da­get kræft så hur­tigt som mu­ligt, og der­for skal vi og­så læ­re af fejl­ta­gel­ser­ne, så det ik­ke sker igen, « si­ger Flem­m­ing Pless.

’’ For­sin­kel­ser­ne er me­get be­kla­ge­li­ge, men vi har desvær­re ik­ke haft hæn­der nok Flem­m­ing Pless ( S), med­lem af Re­gion Ho­ved­sta­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.