Mi­li­ta­ri­stisk grup­pe pa­trul­je­rer i Fer­gu­son

BT - - NYHEDER -

USA

Be­væb­ne­de mænd fra den om­strid­te grup­pe Oath Ke­e­pers be­gynd­te i går at pa­trul­je­re i ga­der­ne i den ame­ri­kan­ske by Fer­gu­son, som i øje­blik­ket er i und­ta­gel­ses­til­stand eft er fl ere da­ges vol­de­li­ge sam­men­stød mel­lem de­mon­stran­ter og po­li­ti.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters står fi re hvi­de mænd be­væb­net med au­to­ma­tri­fl er og pi­sto­ler vagt på en sær­ligt op­rørs­ramt ga­de. De op­ly­ser, at de er der for at be­skyt­te en jour­na­list fra det kon­tro­ver­si­el­le net­me­die In­fowars. com.

Sol­da­ter og po­li­ti­folk

Oath Ke­e­pers - på dansk Løft ehol­der­ne - be­skri­ver sig som en sam­men­slut­ning af nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske sol­da­ter og po­li­ti­folk, som har til for­mål at be­skyt­te den ame­ri­kan­ske for­fat­ning. De­res til­ste­de­væ- rel­se i Fer­gu­son blev dog hur­tigt mødt med kri­tik fra bå­de po­li­ti og ind­byg­ge­re.

Men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Sout­hern Pover­ty Law Cen­ter be­skri­ver Oath Ke­e­pers som en ’ in­dædt re­ge­rings- fj endt­lig og mi­li­ta­ri­stisk grup­pe’, og po­li­ti­et i Fer­gu­son un­der­sø­ger nu, om grup­pen har over­t­rå­dt no­gen love.

» De­res til­ste­de­væ­rel­se er fuld­stæn­dig unød­ven­dig og pro­vo­ke­ren­de, « ud­ta­ler po­li­ti­me­ster Jon Bel­mar fra poli- ti­et i St. Lou­is Co­un­ty.

Mandag blev der i Fer­gu­son afh oldt en min­de­høj­ti­de­lig­hed for den sor­te te­e­na­ger Mi­cha­el Brown, som sid­ste år blev skudt og dræbt af en hvid be­tjent. Min­de­høj­ti­de­lig­he­den for­løb ro­ligt, men eft er­føl­gen­de ud­brød en ræk­ke de­mon­stra­tio­ner, hvor en mand blev sår­et af skud fra po­li­ti­et, hvor­eft er myn­dig­he­der­ne måt­te er­klæ­re by­en i und­ta­gel­ses­til­stand.

BNB

Den re­ge­rings­fjendt­li­ge or­ga­ni­sa­tion Oath Ke­e­pers gik tid­ligt i går ind i den op­rørs­ram­te ame­ri­kan­ske by Fer­gu­son og be­gynd­te at pa­trul­je­re i ga­der­ne be­væb­net med au­to­ma­tri­f­ler og pi­sto­ler. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.