Mew og Du­ran Du­ran blan­der blod

Eft er­å­ret by­der på fan­ta­sti­ske al­bumop­le­vel­ser

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Hver­ken cd’er, vi­nyl- al­bum el­ler for den sags skyld iTu­nes- down­lo­ad sælger så godt, som de gjor­de

en­gang. Men der er sta­dig fuld gang i mu­sik­bu­tik­ken. Mil­li­o­ner­ne rul­ler. Og li­sten over eft er­å­rets mu­si­kud­gi­vel­ser ser mil­dest talt loven­de ud. Vi får nyt fra bå­de ro­ck­le­gen­der som Fle­etwood Mac, Keith Ri­chards og Pink Flo- yds David Gil­mour. Dan­ske Say­bia har eft er ot­te års pau­se væ­ret i stu­di­et for at ind­spil­le ’ No So­und From the Out­si­de’. Og så er den som­mer­hot­te dan­ske su­per­so­list Sha­ka Lovel­ess al­le­re­de i sep­tem­ber og­så klar med et nyt al­bum.

Her er en lil­le ap­pe­tit­væk­ken­de over­sigt:

SHA­KA LOVEL­ESS, ’ Til vi lig­ger’ ( 4. sep­tem­ber) På sit nye stu­di­e­al­bum ar­bej­der Sha­ka Lovel­ess bl. a. sam­men med Me­di­na ( plus man­ge fle­re gæ­ste­so­li­ster). Og på Grøn Kon­cert har de to ven­ner al­le­re­de hit­tet med du­et­ten ’ Ud af mør­ket’.

Sha­ka er ble­vet strea­met me­re end 35 mil­li­o­ner gan­ge, han er bå­de Ga­so­lin’ og reg­gae, han er fø­lel­ser og rå ener­gi. Og Sha­kas kom­men­de al­bum er uden tvivl og­så hans bed­ste. Sha­ka Lovel­ess er klar med al­bum­met ’ Til Vi Lig­ger’. Fo­to: Co­pen­ha­gen Records

Sprit­nyt bil­le­de af den evigt un­ge Mor­ten Har­ket og re­sten af A- Ha, Mag­ne Furuhol­men og Pal Waak­taar- Sa­voy. Grup­pen ud­sen­der al­bum­met ’ Cast of Ste­el’. Fo­to: EPA

Mar­vin Lee Aday ali­as ’ Me­at Lo­af’ si­ger far­vel med al­bum­met ’ Bra­ver than We are’. Fo­to: AFP

A- HA, ’ Cast of Ste­el’ ( 4. sep­tem­ber) Det er an­den gang, at den nor­ske su­per­trio, der slog igen­nem med den stil­dan­nen­de sang ’ Ta­ke on Me’, har ind­spil­let de­res sid­ste al­bum. Ef­ter for­ri­ge års ’ Foot of the Mo­un­tains’ gik grup­pen of­fi­ci­elt på pen­sion. Men nu er Mar­ten Ha­ck­et og co. tilbage med de­res 10. stu­di­e­al­bum ’ Cast of Ste­el’.

Grup­pen si­ger nu, at de er gen­dan­net for ba­re to år. De dra­ger på ver­dens­tur­né. Og så er det slut – igen. Blandt de nye sang er ’ Un­der the Ma­keup’, ’ Cast of Ste­el’ og ’ Myt­h­ma­nia’. A- Ha op­træ­der bl. a. til årets gi­gan­ti­ske bra­si­li­an­ske festi­val ’ Ro­ck in Rio’, der fyl­der 30 år.

ME­AT LO­AF, ’ Bra­ver Than We Are’ ( ok­to­ber) Li­ge­som si­ne nor­ske po­pkol­le­ga­er fra A- Ha er den ame­ri­kan­ske dra­ma- rocker Me­at Lo­af klar til at si­ge far­vel og gå på pen­sion. Hans for­ri­ge og for øv­rigt helt frem­ra­gen­de al­bum ’ Hell in a Hand­ba­sket’ ud­kom i 2011. Og hans 13. og må­ske sid­ste stu­di­e­al­bum er li­ge­som gen­nem­brud­det ’ Bat out Of Hell’ pro­du­ce­ret og skre­vet sam­men med den skrup­tos­se­de Jim Ste­in­man.

» Jeg kun­ne ik­ke fo­re­stil­le mig en bed­re må­de at af­slut­te min kar­ri­e­re, « si­ger Me­at Lo­af, der d e b u - te r e d e som mot orc ykel - an­ti­hel­ten Ed­die i mu s i c a - len ’ Ro­cky Hor­ror Pi­c­tu­re Show’ i 1975.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.