Kon­tor­kri­ger med Nato i sen­gen

BT - - NAVNE - Jakob Us­sing jaku@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Det har al­tid væ­ret EU og de helt store sik­ker­heds­po­li­ti­ske dags­or­de­ner i ver­den, der har op­ta­get am­bas­sa­dør Lis­bet Zil­mer- Jo­hns, og som Dan­marks re­præ­sen­tant i EUs Uden­rigs- og Sik­ker­heds­po­li­ti­ske Ko­mité ( PSC) i Bruxel­les har hun i den grad haft de ge­opo­li­ti­ske spæn­din­ger tæt in­de på li­vet.

In­teres­sen for ud­lan­det blev al­le­re­de vakt som ung, da Lis­bet Zil­merJo­hns som 16- årig var på ud­veks­ling i USA. Den nye kul­tur gjor­de et stort ind­tryk, og drøm­men var at bli­ve jour­na­list for at be­ret­te om ver­dens brænd­punk­ter. Men Lis­bet Zil­mer- Jo­hns be­slut­te­de, at det var bedst at læ­se sam­funds­fag, som det hed den­gang, i Ro­sen­borg­ga­de i det in­dre København for at sik­re til­stræk­ke­lig for­dy­bel­se.

Al­le­re­de den­gang op­tog EU­stoff et Lis­bet Zil­mer- Jo­hns. Det var el­lers ik­ke just po­pu­lært at læ­se EU­fag i slut­nin­gen af 1980er­ne, men bå­de i København og på et Eras­mus- op­hold på Lon­don School of Eco­no­mi­cs spe­ci­a­li­se­re­de hun sig i EU- stoff et. Spe­ci­a­let kom og­så til at om­hand­le EU og blev skre­vet den som­mer i 1992, hvor dan­sker­ne først stem­te » nej « til Maa­stri­cht- trak­ta­ten og se­ne­re vandt EM i fod­bold. Sam­me år be­gynd­te Lis­bet Zil­merJo­hns i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et som fuld­mæg­tig.

Hun har be­skæft iget sig med sik­ker­heds­po­li­ti­ske em­ner i to år­ti­er, og det har væ­ret to år­ti­er, hvor nog­le me­get store be­gi­ven­he­der har æn­dret ver­dens gang og i den grad sat sit præg på den sik­ker­heds­po­li­ti­ske dags­or­den. Da hun be­gynd­te i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, var Ber­lin­mu­ren fal­det få år tid­li­ge­re. Det blev start­skud­det til den ud­vi­del­se mod øst, som ske­te af så­vel EU som Nato i 2004.

Eft er nog­le år som fuld­mæg­tig i København og som am­bas­sa­de­se­kre­tær på am­bas­sa­den i Ar­gen­ti­nas ho­ved­stad Bu­enos Ai­res blev Lis­bet Zil­mer-Jo­hns sek­tions­chef i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et fra 1997- 2001 for blandt an­det den fæl­les uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik i EU.

Sik­ker­hed på me­nu­en

I 2001 kom ter­r­oren så for al­vor øverst på dags­or­de­nen med an­gre- bet på USA 11. sep­tem­ber og den eft er­føl­gen­de me­get lange krig i Af­g­ha­ni­stan. Zil­mer- Jo­hns var ko­or­di­na­tor for ter­r­or­be­kæm­pel­se i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, in­den hun i 2005 kom til Stats­mi­ni­ste­ri­et sam­ti­dig med Muham­med- kri­sen. Her sad hun med Eu­ro­pa-, for­svars- og uden­rigs­po­li­tik – først som kon­su­lent, si­den som kon­tor­chef, in­den hun i 2013 blev PSC-am­bas­sa­dør i Bruxel­les.

Sid­ste år for­an­dre­de den sik­ker­heds­po­li­ti­ske si­tu­a­tion sig så igen mar­kant med Ruslands an­nek­te­ring af Krim- halvø­en og Is­la­misk Stats frem­march i Mel­le­mø­sten. To be­gi­ven­he­der, der i den grad har sendt EUs Uden­rigs- og Sik­ker­heds­po­li­ti­ske Ko­mité ( PSC) på over­ar­bej­de.

Lis­bet Zil­mer- Jo­hns’ stær­ke fag- lig­hed frem­hæ­ves og ro­ses af kol­le­ger­ne, og selv der­hjem­me over mid­dags­bor­det fyl­der sik­ker­heds­po­li­tik en del. Lis­bet Zil­mer- Jo­hns er nem­lig gift med Dan­marks Nato- am­bas­sa­dør Mi­cha­el Zil­mer- Jo­hns.

Hjer­tet ban­ker for krøl­lebøl­leø­en

Det er dog ik­ke alt, der går op i sik­ker­heds­po­li­tik. Trods en ud­præ­get in­ter­es­se for hi­sto­ri­ske bø­ger og bi­o­gra­fi er bli­ver der og­så tid til at læ­se lidt skan­di­na­vi­ske kri­mi­er. Stieg Lars­son og Jo Nes­bø er blandt fa­vo­rit­ter­ne.

Og så kan hun li­de at rej­se og se ver­den, men hver som­mer er det tilbage til Dan­mark og til Born­holm. Her kom­mer fa­mi­li­en op­rin­de­ligt fra, og Born­holm har sta­dig en helt sær­lig plads i Lis­bet Zil­mer- Jo­hns’ hjer­te.

Brænd­punk­ter er der nok af i den lil­le fa­mi­lie. Lis­bet Zil­merJo­hns og ge­ma­len Mi­cha­el ta­ler Dan­marks sag i hen­holds­vis EU og Nato. For­hå­bent­lig er der kun varmt på kom­fu­ret på fød­sel­a­rens store dag i mor­gen. Ar­kiv­fo­to fra beg­ges ud­næv­nel­se: Bjar­ne Lüt­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.