Klod­se­de Kut­cher

BT - - TV - RO­MAN­TISK KO­ME­DIE

Per­cy Jones er den stol­te far til The­resa, en smuk og in­tel­li­gent ung kvin­de, som bor i New York. Da Per­cy hø­rer, at hans dat­ter har fun­det sig en kæ­re­ste, samt at tin­ge­ne er be­gyndt at bli­ve ser iø­se mel­lem dem, be­slut­ter han at fo­re­ta­ge en diskret ef- ter­forsk­ning af sin mu­lig­vis kom­men­de svi­ger­søn. Til sin store til­freds­hed kan Per­cy kon­sta­te­re, at dat­te­rens kæ­re­ste er en so­lid for­ret­nings­mand med til­sy­ne­la­den­de strå­len­de frem­tids­ud­sig­ter. Per­cy be­slut­ter at ar­ran­ge­re et mø­de med den un­ge mand, men bli­ver no­get, for ik­ke at si­ge me­get for­bløf­fet, da han står over for Si­mon Gre­en! Per­cy og hans ko­ne er afri­kan­ske ame­ri­ka­ne­re, og Si­mon vi­ser sig at væ­re me­get, me­get hvid! Da det sy­nes sik­kert, at Si­mon og The­resas for­hold har ret­ning mod al­te­ret, me­ner Per­cy plud­se­lig at ha­ve en mas- se for­be­hold over for sin kom­men­de svi­ger­søn. Ik­ke mindst for­di Si­mon har den fejl, at han bli­ver sær­de­les klod­set, når han bli­ver usik-

Med­vir­ken­de:

Si­mon ( Ash­ton Kut­cher) vil ger­ne gift es med Per­cys ( Ber­nie Mac) dat­ter, The­resa. Men den stol­te, sor­te mand sæt­ter ik­ke pris på, at hans smuk­ke dat­ter har fun­det sig en bleg­fi s af en kæ­re­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.