ØST- OG VEST­BER­LIN AD­SKIL­LES

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 54 år si­den 1961:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er in­gen grund til at la­de væ­re med at gø­re det, som du egent­lig ger­ne vil. Det vil gæl­de om at væ­re mo­dig og tur­de væ­re dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Hvis du sy­nes, at du mø­der man­ge men­ne­sker, som ir­ri­te­rer dig, så er i dag op­lagt til, at du bør skue ind i dig selv og fi nde et svar der. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Dit for­hold til en be­stemt per­son er ik­ke helt, som det bur­de væ­re. Der er no­get, som be­kym­rer dig me­re end nød­ven­digt. Prøv at slip­pe det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er no­get fra for­ti­den, som lig­ger og spø­ger i dit sind. Det er no­get, som du har svært ved at slip­pe, men som du ved ik­ke kan lyk­kes. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt store. Må­ske lidt for stille eft er din me­ning. I aft en får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du fø­ler dig lidt i in­gen­mandsland. Du er hver­ken glad el­ler trist men er ba­re til. Du gør dig nye tan­ker om­kring æn­drin­ger i dit hjem. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Ting og sa­ger træk­ker i lang­drag. Det er bedst ik­ke at for­ven­te, at no­get som helst går eft er pla­nen. Du kan se frem til en dag med over­ra­skel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Uan­set hvor­dan du ven­der og dre­jer di­ne tan­ker om­kring et be­stemt pro­blem, så lø­ser det ik­ke sig selv, så hvad med at gø­re no­get ved det? Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

146). ( Svær 81). ( Mid­del 11). ( Nem

Op­fø­rel­sen af Ber­lin­mu­ren mel­lem Vest­ber­lin og Øst­ber­lin på­be­gyn­des nat­ten mel­lem den 12. og 13. au­gust. Man be­gynd­te først at ri­ve den for­had­te mur ned i 1989.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.