HJEM TIL ES­B­JERG?

Es­b­jerg har kon­tak­tet Glen Rid­ders­holm med et job­til­bud. Og­så Pe­ter Sø­ren­sen er på ve­stjy­der­nes ra­dar

BT - - SUPER LIGA - KA­BA­LE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Mor­ten Bjer­re­gaard srkr@ bt. dk, morh@ bt. dk

Le­del­sen i Es­b­jerg har væ­ret ud­sat for stor kri­tik eft er fy­rin­gen af Ni­els Fr­de­rik­sen. Men nu kan top­fol­ke­ne i den ve­stjy­ske klub væ­re på vej mod re­van­che.

BT er­fa­rer så­le­des, at Es­b­jerg er i di­a­log med Glen Rid­ders­holm om det le­di­ge træ­ner­sæ­de, som Ni­els Fre­de­rik­sen eft er­lod eft er fy­rin­gen mandag mor­gen.

Le­del­sen i den ve­stjy­ske klub har ta­get kon­takt til sid­ste sæ­sons mester­træ­ner. Men no­get en­de­gyl­digt svar har de end­nu ik­ke få­et, og di­a­lo­gen går ik­ke hur­tigt.

Det op­lag­te valg

Glen Rid­ders­holm er en åben­lys kan­di­dat til job­bet. Ik­ke ba­re på grund af de resultater, han skab­te med FC Midtjylland, in­den han sag­de op tid­li­ge­re på som­me­ren. Men og­så grun­det hans re­la­tio­ner til Dan­marks fem­te­stør­ste by.

Rid­ders­holm er født i Es­b­jerg og har tæt­te bånd til by­en. Et job i Es­b­jerg vil des­u­den gø­re, at han kan bli­ve bo­en­de i Ikast, hvor han i dag er hjem­me­hø­ren­de med sin fa­mi­lie.

Der er dog og­så ting, der ta­ler imod Glen Rid­ders­holm som ny træ­ner i barn­doms­by­en. Det kan tæn­kes, at den tid­li­ge­re FCM- chef har am­bi­tio­ner om me­re og an­det end Es­b­jerg og et job som brand­sluk­ker eft er Ni­els Fre­de­rik­sen.

Des­u­den lig­ner Es­b­jerg – trods en på fl ere pa­ra­me­tre ta­lent­fuld trup – langt fra et pro­blem­løst pro­jekt. Hol­det er på fl ere plad­ser tyndt besat, og og­så på le­del­ses­gan­gen har der ind imel­lem væ­ret langt mel­lem snap­se­ne. For man­ge salg af store pro­fi ler er blot et be­vis her­på.

Pe­ter Sø­ren­sen spø­ger og­så

Es­b­jerg kan der­for me­get vel ri­si­ke­re at få et nej fra Rid­ders­holm i sid­ste en­de. Der­for spil­ler klub­ben og­så på fl ere he­ste. BTs kil­der for­tæl­ler, at og­så den tid­li­ge­re AGF- træ­ner Pe­ter Sø­ren­sen er i di­a­log med sid­ste sæ­sons Su­per­liga­ot­ter. Pe­ter Sø­ren­sen, der si­den fy­rin­gen i Aar­hus i fe­bru­ar 2014 har haft kor­te træ­nerop­hold i nor­ske Ham- Kam og 1. di­vi­sions­klub­ben Fre­de­ri­cia, er da og­så in­ter­es­se­ret i at over­ta­ge stil­lin­gen på ve­st­ky­sten.

» Der fi ndes jo kun gan­ske få job for os træ­ne­re, så selv­føl­ge­lig er jeg in­ter­es­se­ret i at bli­ve træ­ner for Es­b­jerg, « sag­de han til BT mandag.

Es­b­jerg spil­ler næ­ste gang på søn­dag mod FC Nordsjælland. Her skal Mi­cha­el Pe­der-

ONS­DAG 12. AU­GUST 2015 sen og Lars Lun­gi Sø­ren­sen ind­til vi­de­re stå i spid­sen for hol­det. Men det kan nå at æn­dre sig.

Bå­de Glen Rid­ders­holm ( øverst) og Pe­ter Sø­ren­sen er i spil til det le­di­ge træ­ner­sæ­de i Es­b­jerg. Fo­to: Hen­ning Bagger/

Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.