FCM- bos­ser: Der­fo

De dan­ske me­stre bra­ger der­ud­af i Su­per­liga­en, men kan stå for­an EL- exit

BT - - SUPER LIGA - SUPERSTART Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Ul­ve­ne fra FC Midtjylland har få­et en glim­ren­de start på de­res Su­per­liga- sæ­son. Fi­re kam­pe er ble­vet veks­let til fi re sej­re, 12 po­int og en fo­re­lø­big før­ste­plads i ta­bel­len.

De for­sva­ren­de me­stre var og­så i den for­gang­ne sæ­son su­veræ­ne og vandt for før­ste gang i klub­bens hi­sto­rie det dan­ske mester­skab. Sær­ligt midtjy­der­nes off en­siv var skarp, og hol­det score­de i gen­nem­snit næ­sten to mål pr. kamp.

Do­mi­nan­sen er fort­sat i den nye sæ­son, og det glæ­der bå­de hol­dets sport­s­di­rek­tør og nye ch­eft ræ­ner.

» Spil­ler­ne har få­et me­re er­fa­ring og ru­ti­ne, og så har vi hen­tet dyg­ti­ge spil­le­re ind, for ek­sem­pel i mid­ter­for­sva­ret og Roy­er ( Da­ni­el Roy­er, red.) på kan­ten. Så sam­let set sy­nes jeg, vi står stærkt, og at vi har for­stær­ket os yder­li­ge­re, « si­ger sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in. træ­ner Jess Thorup ind som er­stat­ning.

Men Rid­ders­holms af­gang kan fak­tisk ha­ve gav­net klub­ben, me­ner Claus Ste­in­le­in.

» Spil­ler­ne har ik­ke kun­net hvi­le på laur­bær­re­ne oven­på gul­det. De har væ­ret tvun­get til at step­pe op til træ­nin­gen, for­di der li­ge plud­se­lig var en ny træ­ner, der skul­le sæt­te hol­det. I den for­stand har det væ­ret en kæm­pe hjælp at skift e træ­ner, « si­ger sport­s­di­rek­tø­ren.

Den go­de su­per­ligastart til trods nå­e­de FC Midtjylland ik­ke at fi nde den eu­ro­pæ­i­ske me­lo­di, in­den de røg ud af Champions League- kva­li­fi - ka­tio­nen til cypri­o­ti­ske APOEL over to kam­pe. Nu ven­ter to hår­de playoff - kam­pe om at kom­me i Eu­ro­pa League mod Pre­mi­er League- hol­det Sout­hamp­ton, hvor midtjy­der­ne ik­ke kan reg­nes som fa­vo­rit­ter.

Vin­du­et luk­ker snart

Alt imens vil som­me­rens trans­fer­vin­due væ­re ved at luk­ke i, og FCM skal fi nde ud af, om spil­le­re som Pio­ne Si­sto og Erik Svi­at­chen­ko fort­sat skal væ­re at fi nde i sor­te drag­ter på MCH Are­na. En even­tu­el eu­ro­pæ­isk exit vil dog ik­ke få ind­virk­ning på spil­ler­salg, for­tæl­ler Ste­in­le­in.

» Må­ske skal nog­le un­ge spil­le­re le­jes ud, men el­lers vil det ik­ke be­ty­de no­get. Der skal no­get øko­no­misk ek­stra­or­di­nært til for at spil­le­re skal væk fra FC Midtjylland, og det skal væ­re en in­ter­es­sant klub for spil­le­ren. Det har der ik­ke væ­ret hidtil, men vi for­hol­der os til det, hvis det kom­mer, « si­ger sport­s­di­rek­tø­ren, der ik­ke vil ud med, hvor man­ge bud der er kom­met på Si­sto og Svi­at­chen­ko, der har væ­ret ryg­tet til fl ere klub­ber.

Fre­dag mø­des FC Midtjylland og FC København i Her­ning i Su­per­liga­en,

ONS­DAG 12. AU­GUST 2015

FCKs Tho­mas Dela­ney og FCMs Rilwan Has­san tør­ner sam­men på fre­dag.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er De kø­ben­havn­ske lø­ver har en bred trup med fl ere go­de spil­le­re på hver plads, og når de får spil­le­re tilbage fra ska­der, vil de san­syn­lig­vis væ­re uhy­re stær­ke. Det er sjæl­dent no­get pro­blem for FCK at fi nde pen­ge­ne til det, de vil. Stå­le Sol­bak­ken og den øv­ri­ge le­del­se har fl ere gan­ge vist, at man re­de til at ta­ge sats­nin­ger med mid­ler­ne. I Par­ken ser man sig selv som Dan­marks stør­ste hold, og det er der­for utæn­ke­ligt, at man vil ac­cep­te­re an­det end guld, som er glip­pet de se­ne­ste to sæ­so­ner. FCK er op­sat­te på at be­vi­se, de er de bed­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.