R er vi så go­de

T og spil­ler­salg

BT - - SUPER LIGA -

OONNSSDDAAGG 1 122. A. UAGUUGSUTS 2T0 215015

Klar til at hæ­ve pris

Li­ge nu lig­ner spil­let om den 20- åri­ge su­per­tek­ni­ker en tå­l­mo­dig­hed­s­ø­vel­se, der kan stræk­ke sig helt hen til sid­ste trans­fer­dag 31. au­gust, hvor man for­ven­ter, at fl ere af de in­ter­es­se­re­de klub­ber vil hæ­ve pri­sen og nær­me sig FC Midtjyl­lands krav.

Kil­der med go­de kon­tak­ter i Cel­ta Vi­go vur­de­rer, at klub­ben, der i sid­ste sæ­son hav­de Mi­cha­el Kro­hn- De­hli og i den­ne sæ­son har Da­ni­el Wass i trup­pen, er pa­rat til at hæ­ve bud­det til 5 mio. eu­ro ( 37 mio. kr.) plus en end­nu hø­je­re vi­de­resalgs­klau­sul, der kan en­de med at bli­ve li­ge så me­get værd som sel­ve købs­sum­men.

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, si­ger til BT, at han in­gen kom­men­ta­rer har til hi­sto­ri­en.

» Vi for­hol­der os til, at Pio­ne er FCM- spil­ler, og så må vi se, hvad der sker i det her trans­fer­vin­due, « si­gerB han.

Hel­ler ik­ke Pio­ne Si­stos agent, Jo­nas An­ker­sen, har no­gen kom­men­ta­rer til BTs op­lys­nin­ger.

Midtjy­der­ne har i Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen og Martin Pu­sic Su­per­liga­ens li­ge nu far­lig­ste front­duo, der kan få et hvert for­svar til at skæl­ve. På trods af en suc­ces­fuld sid­ste sæ­son har FCM for­må­et at fast­hol­de stam­men på hol­det, og de kan der­for fort­sæt­te de­res go­de tak­ter fra mester­skabs­sæ­so­nen. Det dan­ske mester­skab var et be­vis på, hvad FC Midtjylland kan som fod­bold­klub, og midtjy­der­ne er op­sat på at vi­se, at de selv som fa­vo­rit­ter kan præ­ste­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.