Kam­pen for spil­le­tid

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg vil kæm­pe spil­le­tid i Bay­ern Mün­chen, men kon­kur­ren­cen i den ty ske stor­klub er hår­de­re en no­gen­sin­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅRD KON­KUR­REN­CE To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk Fo­to: AFP

Eft er en god halv­sæ­son i Augs­burg på le­je er Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg tilbage hos stjer­ner­ne i Bay­ern Mün­chen. Men jag­ten på spil­le­tid kan ha­ve lange ud­sig­ter, eft er nye spil­le­re er kom­met til klub­ben.

Ot­te kon­kur­ren­ter. Det er, hvad Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg står over­for i jag­ten på spil­le­tid på den cen­tra­le midtbane i Bay­ern Mün­chen. Kil­der tæt på den dan­ske midt­ba­ne­spil­ler gør det imid­ler­tid klart over for BT, at han bli­ver og ta­ger kam­pen op, selv­om det ik­ke er hvem som helst, Pep Gu­ar­di­o­la kan væl­ge mel­lem på den cen­tra­le midtbane: Javi­er Mar­ti­nez, Xa­bi Alonso, Ar­tu­ro Vi­dal, Thi­a­go og Phi­lipp La­hm.

» Der er rig­tig man­ge go­de spil­le­re i Bay­ern, og hvis Højb­jerg vil ha­ve fast spil­le­tid, skal han le­jes ud igen. Men det er pris­vær­digt, hvis han vil kæm­pe for sin chan­ce. Han er helt sik­kert en su­per­dyg­tig spil­ler, « si­ger Eu­rosports Bun­des­liga- kom­men­ta­tor, Hen­rik Hvil­lum.

Mu­lig­he­der på midt­ba­nen

Pi­er­re Emi­le- Højb­jerg har tid­li­ge­re få­et de fl este chan­cer på den cen­tra­le midtbane, men har og­så spil­let en­kel­te kam­pe på høj­re ba­ck og kan­ten. Det er dog på den cen­tra­le midtbane, at bå­de Hen­rik Hvil­lum og den tid­li­ge­re Bun­des­lig­a­spil­ler Bjar­ne Gold­bæk ser mu­lig­he­der­ne for den dan­ske sli­der.

» I Gu­ar­di­o­las 4- 3- 3 for­ma­tion ser Vi­dal, Thi­a­go og La­hm ud til at væ­re de fo­re­truk­ne, men ska­der i trup­pen kan og­så gi­ve mu­lig­he­der for spil­le- tid. Selv­om Pi­er­re- Emi­le har lagt på si­den sid­ste sæ­son, er kon­kur­ren­cen til gen­gæld ble­vet end­nu hår­de­re. Men det er sejt, at han ta­ger kam­pen op. Hvis det lyk­kes ham at bli­ve stam­spil­ler i Bay­erns sinds­sygt stær­ke trup, er han blandt top­pen af spil­le­re i Eu­ro­pa, « si­ger Bjar­ne Gold­bæk.

Bay­ern Mün­chens trup er spæk­ket med stjer­ner, og de en­kel­te spil­le­re har en vis po­si­tion i trup­pen.

» Højb­jerg er langt ne­de i hie­rar­ki­et eft er de store stjer­ner. Han er i en ka­te­go­ri med an­dre un­ge så­som Kim­mich, Ro­de og Gau­di­no i første­hold­strup­pen, « si­ger Hvil­lum.

Bjar­ne Gold­bæk ser lidt ly­se­re på Højb­jergs po­si­tion i trup­pen:

» Pep Gu­ar­di­o­la er stjer­nen i Bay­ern. Der­u­d­over er der et sundt hie­rar­ki på hol­det. Jeg ser ham væ­re bag Thi­a­go, Vi­dal og La­hm. Men der er ik­ke et stort hul op til Xa­bi Alonso, som ik­ke har spil­let godt i lang tid. Han er nok på ni­veau med det store ty­ske ta­lent Jos­hua Kim­mich, og så er han for­an de an­dre yn­gre spil­le­re, « si­ger Bjar­ne Gold­bæk.

Fær­re kam­pe

Sid­ste sæ­son nå­e­de Højb­jerg 13 kam­pe for Bay­ern for­delt på samt­li­ge tur­ne­rin­ger, in­den han blev le­jet ud. Men så man­ge kam­pe er der må­ske ik­ke ud­sigt til for dan­ske­ren i den før­ste halv­del af sæ­so­nen for Bay­ern Mün­chen.

» Hvis han bli­ver i klub­ben, gæt­ter jeg på, at han når ti kam­pe i eft er­års­sæ­so­nen. Men, hvis der kom­mer man­ge ska­der i trup­pen, kan tal­let bli­ve hø­je­re, « si­ger Hen­rik Hvil­lum.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er tilbage i Bay­ern Mün­chen ef­ter le­je­op­hol­det i FC Augs­burg og er klar til at kæm­pe for spil­le­tid på det ty­ske stor­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.