OL- van­det i Rio har gjort ro­e­re sy­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IK­KE RENT NOK To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ sporten. dk

Ved næ­ste års OL i Rio skal at­le­ter­ne kon­kur­re­re i vand, der på nu­væ­ren­de tids­punkt er fyldt med bak­te­ri­er. Un­der ju­ni­or- VM i ro­ning i Rio de Ja­neiro blev 13 af 40 ame­ri­kan­ske del­ta­ge­re sy­ge af at ha­ve ro­et i van­det i we­e­ken­den.

Un­der OL til næ­ste som­mer skal sej­le­re, ro­e­re og tri­at­le­ter dy­ste mod hin­an­den i bak­te­ri­e­fyldt vand, net­op har væ­ret med­vir­ken­de til, at 13 ame­ri­kan­ske ung­doms- at­le­ter er ble­vet sy­ge, op­ly­ser Reu­ters.

Dan­mark har og­så del­ta­ge­re ved ju­ni­or- VM, men de dan­ske del­ta­ge­re er ik­ke ble­vet ramt af syg­dom eft er at ha­ve ro­et i det be­skid­te vand.

» In­gen af vo­res del­ta­ge­re blev sy­ge. Vi tog og­så for­holds­reg­ler. Vi sør­ge­de for at sprit­te vo­res hæn­der af, og na­tur­lig­vis skul­le vo­res ro­e­re ik­ke ba­de i van­det, « si­ger ung­domsland­stræ­ner i ro­ning Finn Andersen til TV2 Sport.

Ar­ran­gø­rer­ne for­sø­ger at ren­se van­det, der kon­kur­re­res i, men så sent som i sid­ste uge vi­ste en uafh æn­gig un- der­sø­gel­se af van­det fo­re­ta­get af nyheds­bu­reau­et AP, at bak­te­ri­e­ni­veau­et er alt for højt. Spe­ci­elt den olym­pi­ske lagu­ne Rod­ri­go de Frei­tas er foru­re­net:

» Her er van­det ret be­set klo­akvand. Van­det er fyldt med klo­akvand fra toilet­ter, ba­de og afl øb, og det he­le lø­ber di­rek­te ud i ba­de­van­det. Hvis den slags blev op­da­get her i USA, vil­le det bli­ve luk­ket med det sam­me, « si­ger ma­ri­ne­bi­o­log Jo­hn Grif­fi th til AP.

OL i Rio de Ja­neiro be­gyn­der 5. au­gust 2016 og de pa­ra­lym­pi­ske le­ge 7. sep­tem­ber sam­me år.

Fo­to: AFP

Her ses mil­jø­ar­bej­de­re sam­le af­fald og dø­de fisk ind ved Gu­a­na­ba­ra Bay i Rio de Ja­neiro. Det er her, dan­ske OL- at­le­ter til næ­ste som­mer skal for­sø­ge at vin­de me­dal­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.