Ra­sen­de Mourin­ho de­gra­de­rer hold­læ­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAR ER SUR Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­ho var i we­e­ken­den ra­sen­de på sin me­di­cin­ske stab med hold­læ­ge Eva Car­neiro i

Hold­læ­gen Eva Car­neiro ( th.) er ble­vet de­gra­de­ret af Chel­sea­ma­na­ger José Mourin­ho. Fo­to: Reu­ters spid­sen, da de løb på ba­nen for at til­se den ska­de­de Chel­se­a­spil­ler Eden Ha­zard. Ha­zard var nem­lig ik­ke al­vor­ligt ska­det, og iføl­ge reg­ler­ne skul­le Ha­zard af­ven­te på si­de­linj­en, ind­til dom­me­ren gav lov til, at han kom på ba­nen igen. Det be­tød, at Chel­sea i en pe­ri­o­de var ni mand mod 11, da må­l­mand Thi­baut Cour­tois var ble­vet ud­vist tid­li­ge­re.

Der­for kri­ti­se­re­de Mourin­ho i kraft ige ven­din­ger Eva Car­neiro, som, han men­te, ik­ke for­stod spil­let.

» Jeg var ik­ke til­freds med min me­di­cin­ske stab. Om du er en ma­te­ri­a­le­mand, læ­ge el­ler ad­mi­ni­stra­tiv me­d­ar­bej­der på vo­res bænk, er du nødt til at for­stå spil­let. Du skal vi­de, at vi har en spil­ler fær­re, når du lø­ber på ba­nen for at hjæl­pe en spil­ler. Du skal væ­re sik­ker på, at spil­le­ren er al­vor­ligt ska­det, « sag­de Mourin­ho til Sky Sports.

Epi­so­den har nu få­et kon­se­kven­ser for Car­neiro. Hun får lov at for­bli­ve i job­bet som hold­læ­ge, men Mourin­ho har valgt at fra­ta­ge hen­de fl ere an­svars­om­rå­der. Hun må ik­ke del­ta­ge ved træ­ning, kamp el­ler kom­me på ho­tel­let før kam­pe, mens hun skal fo­re­ta­ge sit ar­bej­de med spil­ler­ne på træ­nings­an­læg­get. Det er end­nu uvist, om hun ac­cep­te­rer de­gra­de­rin­gen.

Iføl­ge The Te­le­graph har Mourin­hos be­slut­ning cho­ke­ret Chel­sea- spil­ler­ne, der er yderst til­fred­se med Car­neiro, hvis ar­bej­de de har fuld respekt for. De me­ner des­u­den ik­ke, at hun gjor­de me­get galt, da hun re­a­ge­re­de i god tro om, at Ha­zard var al­vor­ligt ska­det.

Car­neiro er ik­ke den ene­ste, der har få­et en re­pri­man­de. Og­så fy­si­o­te­ra­pe­ut Jon Fearn har få­et en ski­de­bal­le af Mourin­ho og står nu over for en usik­ker frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.