HVEM BLI­VER DEN NÆ­STE?

FC København be­gynd­te i går opryd­nin­gen i trup­pen, da Yo­u­nes Fel­fel blev solgt – men hvem er den næ­ste, kø­ben­hav­ner­ne sen­der af­sted? BT har set på de mest sand­syn­li­ge salgsob­jek­ter

BT - - TRANSFER- OVERBLIK - TIL SALG Jep­pe Hel­kov Flem­m­ing Brandt jhe@ sporten. dk fl b@ sporten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ Jens Nørgaard Lar­sen/ Claus Fi­sker

Trup­pen skal trim­mes. Så klar var be­ske­den fra FC København- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken, eft er de tors­dag blev slå­et ud af Eu­ro­pa

League. I går blev den før­ste spil­ler sendt vi­de­re i sy­ste­met.

Den 19- åri­ge an­gri­ber Yo­nes Fel­fel skift er med øje­blik­ke­lig virk­ning til FC Vestsjæl­land.

» Jeg har haft fan­ta­sti­ske år i FC København bå­de som se­ni­or og ung­doms­spil­ler, så det er selv­føl­ge­lig lidt ve­mo­digt at ta­ge af sted, men jeg ser og­så frem til, at jeg skal spil­le på højt ni­veau og væ­re med til at gø­re en for­skel for FC Vest- sjæl­land, « si­ger Fel­fel til FCKs hjem­mesi­de.

Og det er nok ik­ke den sid­ste af­skeds­sa­lut fra en spil­ler, FC København kom­mer til at læg­ge ud på sin hjem­mesi­de i det­te trans­fer­vin­due.

Ned­ju­ste­re­de eft er exit

Eft er den tid­li­ge exit fra Eu­ro­pa måt­te klub­ben ned­ju­ste­re bud­get­tet med 35 mio. kr., li­ge­som kø­ben­hav­ner­nes le­del­se meld­te ud, at de nu vil­le vur­de­re, om ’ FC Kø­ben­havns spil­ler­trup har den rig­ti­ge sam­men­sæt­ning til eft er­års­sæ­so­nen’.

» Vi er ik­ke pi­sket til at skul­le sæl­ge no­gen spil­le­re, men det er klart, at vi kan kom­me i en si­tu­a­tion, hvor no­gen sy­nes, at en spil­ler er så at­trak­tiv, at de godt kun­ne tænk­te sig at over­ta­ge trans­fer­ret­tig­he­den på ham, og så må vi se på det, « ud­dy­be­de klub­bens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, An­ders Hørs­holt over for Ek­stra Bla­det.

Men hvem er spil­ler­ne, der kan væ­re på vej ud? BT har set på, hvem der kan for­la­de FC København den­ne som­mer.

Vi er ik­ke pi­sket til at skul­le sæl­ge no­gen spil­le­re

An­ders Hørs­holt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.