FAR­VEL ’MI MARIDO’

Man­ge hund­re­de tog i går en tå­re­væd­det af­sked med bok­se­ren An­ders Ahm Hug­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BI­SÆT­TEL­SE Da­ni­el Re­mar da­lu@sporten.dk

’ Mi Marido – Mi Vi­da’. ’ Min mand – mit liv.’ Så­dan stod der på An­ders Ahm Hug­gers ki­ste, da den tid­li­ge­re bok­ser i går blev bi­sat fra Lum­by Kir­ke i hjem­by­en Oden­se.

En sid­ste kær­lig besked fra An­ders Ahm Hug­gers en­ke, Rie Ahm Hug­ger, som og­så hav­de eft er­ladt man­ge rø­de kys på sin af­dø­de mands hvi­de ki­ste.

Det er 10 da­ge si­den, at den tid­li­ge­re top­bok­ser An­ders Ahm Hug­ger blev fun­det død i bok­se­klub­ben Olym­pia Oden­ses lo­ka­ler, hvor An­ders Ahm Hug­gers far fandt sin søn, eft er den tid­li­ge­re top­bok­ser ik­ke var vendt hjem fra en tur i by­en.

Der mang­ler sta­dig en for­kla­ring på, hvor­for An­ders Ahm Hug­ger skul­le for­la­de li­vet så tid­ligt, selv om po­li­ti­et har fast­slå­et dødsår­sa­gen.

Man­ge måt­te bli­ve uden­for

I går blev An­ders Ahm Hug­ger bi­sat og min­det i Lum­by Kir­ke i Oden­se. En bi­sæt­tel­se, som blev fulgt af man­ge hud­re­de men­ne­sker. Fa­mi­lie, ven­ner og bok­se­kam­me­ra­ter var mødt op for at si­ge et sid­ste far­vel til en mand, der fi k sat et stør­re aft ryk i man­ge men­ne­skers liv, end de fl este når i lø­bet af et langt liv.

Men An­ders Ahm Hug­ger blev kun 34 år. En tragedie, som de man­ge hund­re­de frem­mød­te hav­de svært ved at for­stå. De stod sam­men i sorg og af­magt over, at de ik­ke læn­ge­re hav­de An­ders Ahm Hug­ger blandt dem. At de ik­ke læn­ge­re kun­ne se hans store og var­me smil.

Selv­om bi­sæt­tel­sen be­gynd­te klok­ken 13, var man­ge al­le­re­de mødt frem klok­ken 10 i går for­mid­dag for at væ­re sik­re på en plads i Lum­by Kir­ke. Den lil­le kir­ke blev hur­tigt fyldt op, og i ste­det tog folk plads langs den om­kring 100 me­ter lange sti fra ind­gangs­dø­ren og helt ned til H. C. Lum­by Vej, der lø­ber langs kir­kens fa­ca­de.

Det var en bi­sæt­tel­se, der vid­ne­de om, hvor po­pu­lær og el­sket 34- åri­ge An­ders Ahm Hug­ger hav­de væ­ret og var helt frem til sin alt for tid­li­ge død.

Der var ik­ke ad­gang for pres­sen in­de i kir­ken, men her blev An­ders Ahm Hug­ger bi­sat til sal­mer­ne ’ Se, nu sti­ger so­len af ha­vets skød’ og ’ Du, som har tændt mil­li­o­ner af stjer­ner’.

Da ce­re­mo­ni­en var slut, kom An­ders Ahm Hug­gers ki­ste til sy­ne i døråb­nin­gen og pas­se­re­de lang­somt de om­kring 200 men­ne­sker, som fulg­te bi­sæt­tel­sen ude­fra. Blandt dem, der bar bok­se­ren ud til sin sid­ste kø­re­tur, var An­ders Ahm Hug­gers en­ke, Rie Ahm Hug­ger.

Klub­ben be­tød alt

Græ­den­de og iført bok­se­klub­ben Olym­pia Oden­ses grå bok­se­tøj bar hun sin mands hvi­de ki­ste. En klub, der be­tød alt for An­ders Ahm Hug­ger, og hvor han op­holdt sig det me­ste af sit liv – først som bok­ser og se­ne­re som træ­ner og be­sty­rel­ses­med­lem. Det var og­så her, han mød­te sit livs kær­lig­hed, Rie Ahm Hug­ger, der er be­sty­rel­ses­for­mand i bok­se­klub­ben, og de blev gift i 2012.

Eft er ki­sten fulg­te en lang strøm af men­ne­sker. Al­le i sorg. Selv store og stær­ke mænd lod tå­rer­ne få frit løb, mens de med buk­ke­de ho­ve­d­er gik lang­somt eft er ven­nens ki­ste.

Blandt de frem­mød­te i kir­ken var tid­li­ge­re bok­se­pro­mo­tor Mo­gens Pal­le, bok­se­bam­sen Bri­an Ni­el­sen, de tid­li­ge­re bok­se­stjer­ner Tho­mas Dam­gaard, Re­da Zam Zam, Jes­per Kri­sti­an­sen og Jo­h­ny Jen­sen samt den pro­fes­sio­nel­le bok­ser Den­nis Ceylan og for­man­den for Dansk Ama­tør Bok­se- Uni­on, Ben­ny Jør­gen­sen.

De kend­te hver især An­ders Ahm Hug­ger gen­nem et langt bok­se­liv, der kul­mi­ne­re­de som pro­fes­sio­nel fra 2006 til 2009, da en øjenska­de desvær­re sat­te en stop­per for en loven­de kar­ri­e­re, hvor det blev til 13 kam­pe som ube­sej­ret.

Ud­over sit vir­ke i den oden­se­an­ske bok­se­klub var An­ders Ahm Hug­ger en po­pu­lær læ­rer på Brosko­len i Kor­sør, hvor han un­der­vi­ste ele­ver med sær­li­ge be­hov.

Vi hav­de to fan­ta­sti­ske kam­pe mod hin­an­den - den ene som ama­tør og den an­den som pro­fes­sio­nel. Det hu­sker jeg ham bedst for, og at vi hav­de det sam­men. Det var med ven­skab og respekt med hin­an­den, at vi gjor­de det. Eft er­føl­gen­de har vi talt lidt sam­men på net­tet, og når vi har mødt hin­an­den. Jeg er her i respekt for ham, og det vi hav­de sam­men i rin­gen, Det var stort

Martin Ni­el­sen, bok­ser, fo­to tv.

Jeg kend­te ham som en rig­tig god ven og en glad per­son og me­get mo­ti­ve­ren­de. Det var ham, der hav­de den stør­ste vil­je til træ­ning, og jeg kend­te ham som en mand med vil­je, og jeg fat­ter in­gen­ting af det her. Det før­ste, der fal­der mig ind, når jeg tæn­ker på ham, er An­ders’ smil. Jeg har al­drig set ham sur. Må han hvi­le i fred. Det er sør­ge­ligt

Re­da Zam Zam, bok­ser Jeg har kam­me­ra­ter, der kend­te ham godt, og jeg er her for at vi­se ham den sid­ste respekt. Mit ind­tryk af ham var, at han var en rig­tig sød fyr. Der­for bør man og­så duk­ke op og si­ge far­vel

Bri­an Ni­el­sen, bok­ser, tv. Her ved si­den af bok­ser Jes­per Kri­sti­an­sen og pro­mo­tor Mo­gens Pal­le

Bok­se­ren An­ders Ahm Hug­ger blev i går bi­sat i Lum­by Kir­ke ved Oden­se. Fle­re hund­re­de var mødt op, og man­ge måt­te bli­ve uden for kir­ken, for­di der ik­ke var plads. På ki­sten stod ’ Mi Marido – Mi Vi­da’, som over­sat be­ty­der ’ Min mand – mit liv’. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.