HAL­LE­LUJA

Ma­ze er tilbage - her er ver­dens­stjer­nens pla­ner ef­ter ska­des­hel­ve­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk RUNDT OM MI­CHA­EL MA­ZE

Mi­cha­el Ma­zes før­ste skridt mod et co­me­ba­ck til ver­den­se­li­ten er i en kir­ke.

I den tid­li­ge­re Absa­lons Kir­ke på Søn­der Bou­le­vard på Vester­bro i København spil­ler han på mandag sin før­ste kamp i over et år mod en af Ki­nas stør­ste le­gen­der, den tredob­bel­te olym­pi­ske guld­vin­der og ni­dob­bel­te ver­dens­me­ster, Ma Lin.

To da­ge se­ne­re mø­des de igen i Rå­d­hus­hal­len i Oden­se un­der H. C. Andersen Festi­vals i an­den af­de­ling af det dansk/ ki­ne­si­ske bord­ten­nis­ar­ran­ge­ment, Tsing­tao Tab­le Ten­nis Tour. ham en plads på po­di­et ik­ke fær­re end syv gan­ge ved VM, EM og OL med VM- bron­zen i sing­le i Shang­hai i 2005 og EM- gul­det i sing­le i 2009 som de tun­ge­ste me­dal­jer.

I sep­tem­ber sid­ste år blev han ope­re­ret for en brusk­ska­de i høj­re knæ, og sam­men­lagt har den skrø­be­li­ge ver­dens­stjer­ne væ­ret sat ud af spil­let i me­re end fem år.

» Der har væ­ret tids­punk­ter, hvor jeg var langt ne­de, men jeg har he­le ti­den sagt til mig selv, at det skal ik­ke væ­re en ska­de, der stop­per mig, « si­ger han.

Det var net­op i Shang­hai, Mi­cha­el Ma­ze blev slå­et i se­mi­fi­na­len af den to år æl­dre Ma Lin ef­ter at ha­ve eli­mi­ne­ret to an­dre ki­ne­se­re, Wang Hao og Hao Shu­ai. 4- 0- sej­ren over top­se­e­de­de Wang Hao er en af hans bed­ste i kar­ri­e­ren, og i kvart­fi­na­led­ra­ma­et mod Hao Shu­ai vend­te han 0- 3 til 4- 3 ef­ter at ha­ve over­le­vet tre mat­ch­bol­de, én af dem sid­den­de på gul­vet.

» Ma Lin er svær at spil­le mod. En dy­na­misk pen­hol­der med et gif­tigt før­ste an­greb. Men jeg kan godt li­de at spil­le mod ham. Han spil­ler me­get på for­nem­mel­sen og er ik­ke en ma­skin­spil­ler som man­ge ki­ne­se­re, « si­ger Mi­cha­el Ma­ze.

» I VM i Shang­hai var jeg to­er i he­le kam­pen. Han var et skridt for­an mig og vandt i fi­re sæt. Det kun­ne væ­re dej­ligt med en re­van­che. Så vidt jeg hu­sker, har jeg kun slå­et ham en en­kelt gang i Ki­na. «

Ma Lins stør­ste tri­umf var OL- gul­det i sing­le i Bei­jing i 2008. De ni ver­dens­mester­ska­ber blev al­le vun­det i doub­le el­ler hold. In­gen i sing­le. Han stop­pe­de på lands­hol­det for to år si­den.

Bord­ten­nis- en­tu­si­ast

Ho­ved­per­so­nen i det dansk/ ki­ne­si­ske ar­ran­ge­ment er grund­læg­ge­ren af suc­ceskæ­den Ti­ger, iværk­sæt­te­ren Len­nart La­j­bos­chitz, som sid­ste år køb­te Absa­lons Kir­ke af Kir­ke­fon­det og har la­vet den tid­li­ge­re kir­ke om til et mo­der­ne for­sam­lings­hus med blandt an­det café.

Len­nart La­j­bos­chitz er glø­de­n­de bord­ten­nis- en­tu­si­ast, så for ham var det na­tur­ligt at luk­ke ver­dens hur­tig­ste spil in­den­for og vi­se, at bord­ten­nis er for al­le.

På mandag bli­ver der des­u­den en kamp mel­lem de se­ne­ste tre års dan­ske me­ster, Jo­nat­han Gro­th, og ki­ne­se­ren Zuo Hua og mel­lem de to su­per­ve­te­ra­ner Ni­els Ram­berg, som si­den dren­ge­å­re­ne har vun­det 89 dan­ske mester­ska­ber, og ki­ne­sisk­fød­te Mao Liu. Des­u­den gi­ver de tid­li­ge­re ver­dens­stjer­ner Guo Yu­e­hua og Cheng Ying­hua op­vis­ning. Den seks­dob­bel­te ver­dens­me­ster Guo Yu­e­hua var med i Pon­dus Cup i KB Hal­len i 1987.

I Rå­d­hus­hal­len i Oden­se får OB- spil­ler­ne Mor­ten Hyrup Ras­mus­sen, Ras- mus Kle­in- Døs­sing og Tri­ne Grauholm ki­ne­sisk mod­stand.

Kon­tak­ten mel­lem de dan­ske og ki­ne­si­ske spil­le­re blev skabt, da Virum- Sor­gen­fri- ve­te­ra­ner­ne Ni­els Ram­berg og Mao Liu tid­li­ge­re på året var i Ki­na.

En af dom­mer­ne i de to stæv­ner er Syd­koreas am­bas­sa­dør i Dan­mark, Yo­ung- sam Ma, som er in­ter­na­tio­nal bord­ten­nis­dom­mer og og­så døm­te ved DM.

AL­DER:

33 år. Født på Ama­ger og vok­se­de op i Fak­se. Blev pro­fes­sio­nel i Borus­sia Düsseldorf som 16- årig.

Mi­cha­el Ma­ze er tilbage ef­ter et helt år væk fra bord­ten­nis med en ska­de. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.