’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Ma­ze

Der har væ­ret tids­punk­ter, hvor jeg var langt ne­de, men jeg har he­le ti­den sagt til mig selv, at det skal ik­ke væ­re en ska­de, der stop­per mig

» Det er svært for mig at vur­de­re, hvor jeg står ef­ter den lange pau­se, men fy­sisk fø­ler jeg mig i god form. Det går den rig­ti­ge vej, « sag­de Mi­cha­el Ma­ze til BT in­den gårs­da­gens træ­ning.

» Kam­pe­ne mod Ma Lin fal­der på et godt tids­punkt. Det er dej­ligt at kun­ne star­te på hjem­me­ba­ne i to go­de even­ter. Går alt, som det skal, bli­ver min før­ste store tur­ne­ring Au­stri­an Open i Wels 2.- 6. sep­tem­ber. Og fø­ler jeg, at jeg kan væ­re med, hvor det er sjovt, del­ta­ger jeg i EM på min gam­le hjem­me­ba­ne i rus­si­ske Eka­te­rin­burg fra 25. sep­tem­ber. Jeg er sul­ten og glæ­der mig vildt. Jeg har vir­ke­lig sav­net dét, jeg el­sker al­ler­mest. «

Ope­re­ret fle­re gan­ge

Mi­cha­el Ma­ze, 33, har væ­ret igen­nem fle­re ope­ra­tio­ner gen­nem sin lange in­ter­na­tio­na­le kar­ri­e­re, som har gi­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.