Fuld fart på fje­ren ’’

Næ­sten al­le dan­ske bad­min­ton­spil­le­re er sik­kert vi­de­re ved VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VER­DENS­MESTER­SKA­BER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk Li­ne Kjær­s­feldt Fo­to: Reu­ters

Jeg vil­le ger­ne ha­ve stå­et med sej­ren til sidst, spe­ci­elt når vi har træ­net så læn­ge op mod VM

De po­si­ti­ve dan­ske tak­ter fort­sat­te på an­den­da­gen ved VM i badminton i Ja­kar­ta, hvor det kun blev til ét en­kelt ne­der­lag i da­mesing­le til Li­ne Kjær­s­feldt, mens me­dal­je­hå­bet Jan Ø. Jør­gen­sen kom flot i gang med slut­run­den.

I ak­tion i går var et af de helt store dan­ske me­dal­je­håb i her­re­sing­le Jan Ø. Jør­gen­sen. Dan­sker­ne var op­pe imod en svær mod­stan­der i før­ste run­de i form af thailand­ske Boonsak Ponsa­na, der tid­li­ge­re har væ­ret blandt ver­dens bed­ste med en placering som num­mer fi­re på ver­dens­rang­li­sten.

Men Jør­gen­sen vandt uden de store pro­ble­mer på blot 37 mi­nut­ter for 10. gang i træk over Ponsa­na med 21- 9, 21- 19, og der­med tog han et vig­tigt skridt i ret­nin­gen af drøm­men om at sik­re sig det før­ste sæt VM­me­dal­jer i kar­ri­e­ren.

» Det er rig­tig dej­ligt at kom­me i gang. Jeg har ven­tet på det her læn­ge ef­ter et hårdt træ­nings­for­løb. Det er jo ba­re det, vi går og ven­ter på. Det bli­ver ba­re så­dan lidt høj­ti­de­ligt, når vi går og træ­ner der­hjem­me, så det var rig­tig godt at kom­me i gang, « si- ger Jan Ø. Jør­gen­sen til TV2 Sport.

I an­den run­de mø­der dan­ske­ren Milan Lu­dik fra Tjek­ki­et.

Lidt ma­lurt i bæ­ge­ret

Den dan­ske da­mesing­le Li­ne Kjær­s­feldt er ene­ste dan­sker, der hidtil har måt­tet for­la­de tur­ne­rin­gen. I et vel­spil­let op­gør måt­te hun gi­ve fortabt mod den tid­li­ge­re VM- bron­ze­vin­der fra In­di­en P. V. Sind­hu. Kjær­s­feldt vandt før­ste sæt 21- 11, men Sind­hu var for stærk og vandt de to næ­ste sæt med 21- 17 og 21- 16.

» Det var en fed op­le­vel­se at stå de­r­in­de. Jeg vil si­ge, at jeg spil­ler godt i for­hold til det, man kan i hal­len, for alt kan ik­ke kø­re per­fekt de­r­in­de. Jeg har ta­get et skridt i den rig­ti­ge ret­ning de se­ne­ste par uger, og jeg kan mær­ke, at jeg har løf­tet mit ni­veau. Jeg er selv­føl­ge­lig glad for, at jeg pres­se­de hen­de så me­get, men sam­ti­dig er jeg li­ge så skuf­fet, da jeg fø­ler, jeg hav­de chan­cen i dag. Det er pis­se ær­ger­ligt, og jeg vil­le ger­ne ha­ve stå­et med sej­ren til sidst, spe­ci­elt når vi har træ­net så læn­ge op mod VM, « si­ger Li­ne Kjær­s­feldt til badminton. dk.

Her­re­sing­len Hans Kri­sti­an- Vit­ting­hus spil­le­de sig vi­de­re på trods af, at han led af en ska­de i ryg­gen,

DAN­SKER­NE I AK­TION I DAG

HER­RE­SING­LE

Jan Ø. Jør­gen­sen vs. Milan Lu­dik, Tjek­ki­et Vik­tor Axel­sen vs. Adri­an Dzi­ol­ko, Po­len Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus vs. Sho Sa­saki, Ja­pan

HER­REDOUB­LE

Kim Astrup/ An­ders S. Ras­mus­sen vs. An­drei Adi­stia/ Hen­dra A. Gu­nawan, In­do­nesi­en Mads Con­rad- Pe­ter­sen/ Mads Pi­e­ler Kol­ding vs. Pra­naav J. Chop­ra/ Aks­hay Dewal­kar, In­di­en Car­sten Mo­gen­sen/ Mat­hi­as Boe vs. Hung Ling Chen/ Chi- Lin Wang, Taiwan

DA­MEDOUB­LE

da han vandt 21- 16, 21- 15 over skot­ske Ki­e­ran Mer­rile­es. De to dan­ske mixed­doub­ler Chri­stin­na Pe­der­sen og Joachim Fi­s­cher samt Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Mads Pi­e­ler Kol­ding spil­le­de sig og­så vi­de­re i tur­ne­rin­gen. Chrstin­na Pe­der­sen/ Ka­mil­la Ryt­ter Juhl vs. Ching Hui Chang/ Hsin Tien Chang, Taiwan

Jan Ø. Jør­gen­sen spil­le­de sig i går vi­de­re til an­den run­de af VM i In­do­nesi­en og skal al­le­re­de i dag for­sø­ge at kom­me vi­de­re til tred­je run­de via sejr over Tjek­ki­ets Milan Lu­dik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.