NU SKAL DET VÆ­RE

Et af dansk is­ho­ck­eys su­per­ta­len­ter tæn­ker kun på NHL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­RE EH­LERS Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk Fo­to: AFP

Som­mer­slank? Nej, tak. Ik­ke hos Ni­ko­laj Eh­lers. Tvær­ti­mod.

Det 19- åri­ge su­per­ta­lent har ta­get syv ki­lo på i som­mer og har run­det de 80 ki­lo for at væ­re bedst mu­ligt ru­stet i kam­pen om en plads i ver­dens stær­ke­ste is­ho­ck­ey­liga, NHL, al­le­re­de i den kom­men­de

sæ­son, selv om han sta- dig kun er ju­ni­o­r­spil­ler.

» Me­nu­en er dag­lig sten­hård træ­ning. Og­så i ’ ferien’ i Aal­borg og Laus­an­ne, « si­ger han til BT.

Ni­ko­laj Eh­lers træ­ne­de i sid­ste uge i hjem­by­en Aal­borg sam­men med sin sto­re­bror Se­ba­sti­an og de an­dre Pira­tes- spil­le­re, og i den­ne uge træ­ner han i sin far, ch­eft ræ­ner He­inz Eh­lers’ NLA- klub i Schweiz, Laus­an­ne HC.

På lør­dag rej­ser han tilbage til Win­nipeg Jets, som draft ede ham i før­ste run­de som nr. 9 i 2014 og har store for­vent­nin­ger til den lyn­hur­ti­ge, tek­nisk be­ga­ve­de og må­l­far­li­ge wing.

Ni­ko­laj Eh­lers de­bu­te­re­de som 15- årig og den yng­ste no­gen­sin­de i den bed­ste schweizi­ske liga for EHC Bi­el i sæ­so­nen 2012/ 13 og har de se­ne­ste to sæ­so­ner spil­let for Ha­li­fax Moo­se­he­ads og har ta­get stort set al­le de pri­ser i den ca­na­di­ske ju­ni­o­r­liga QMJHL, som han kun­ne.

Mang­ler hur­tig­hed

» Jeg blev spurgt af Win­nipeg Jets’ le­del­se, om jeg vill star­te træ­nin­gen i klub­ben i næ­ste uge. Eft er en rook­i­ecamp skal jeg se­ne­re væ­re med i en af­gø­ren­de camp med NHL­spil­ler­ne, og så må vi se, hvad der sker, « si­ger Ni­ko­laj Eh­lers.

» Jeg er ble­vet stør­re og stær­ke­re, men mang­ler i øje­blik­ket hur­tig­hed. Den er jeg ik­ke til­freds med, men det kom­mer. Jeg sy­nes, jeg har et godt ud­gangs­punkt op til sæ­so­nen. «

Hvad der vil ske, hvis han ik­ke ta­ger en plads hos Win­nipeg Jets som en af NHLs yng­ste, vil han ik­ke ta­ge stil­ling til.

» Det sce­na­rie ek­si­ste­rer ik­ke i mit ho­ved. Mit mål er at kom­me på hol­det i år. Det er det ene­ste, jeg tæn­ker og ar­bej­der på, « si­ger en sam­men­bidt Ni­ko­laj Eh­lers.

Ni­ko­laj Eh­lers ( tv.) kon­trol­le­rer puck­en og går må­l­ret­tet ef­ter en plads hos Win­nipeg Jets al­le­re­de i den kom­men­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.