28 at­le­ter i fæl­den

Do­pings­kan­da­len i at­le­tik fort­sæt­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SNYD Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@sporten.dk

Do­pings­kan­da­len rul­ler vi­de­re i at­le­tik­ver­de­nen. Det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund IAAF har nu fun­det do­ping i 28 at­le­ti­ku­dø­ve­res gen­te­ste­de prø­ver, for­tæl­ler for­bun­det i en pres­se­med­del­el­se.

Skan­da­len ta­ger sit ud­spring i et tysk do­ku­men­tar­pro­gram ’ Do­ping - top­hem­me­ligt: At­le­tik­kens skyg­ge­ful­de ver­den’ på tv- sta­tio­nen ARD, der sam­men med den en­gel­ske avis The Sun­day Ti­mes fik ad­gang til 12.000 bold­prø­ver fra 5.000 udø­ve­re.

Her blev det af­slø­ret, at blod­prø­ver­ne vi­ste om­fat­ten­de snyd ved store mester­ska­ber fra pe­ri­o­den 2001 til 2012. Det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund blev ved den lej­lig­hed kri­ti­se­ret for at ha­ve tjent mil­li­o­ner af kro­ner på sporten uden at bru­ge sær­lig man­ge pen­ge på do­ping­be­kæm­pel­se.

Så sent som i sid­ste uge af­vi­ste IAAFs vi­ce­præ­si­dent, Se­ba­sti­an Coe, på det kraf­tig­ste, at der var do­ping i sporten.

» Kam­pen star­ter nu. De ( an­kla­ger­ne, red.) er en krig­ser­klæ­ring mod min sport. In­tet i vo­res store hi­sto­rie, når det gæl­der do­ping­test, ret­fær­dig­gør et an­greb som det­te. Tan­ken om, at min idræt skul­le ha­ve dæk­ket over no­get el­ler væ­ret in­kom­pe­tent, kan ik­ke væ­re læn­ge­re fra sand­he­den, « sag­de Se­ba­sti­an Coe han for en uge si­den til en­gel­ske BBC.

Men nu har for­bun­det alt­så fun­det frem til at 28 at­le­ter ved at­le­tik- VM i 2005 og 2007 har brugt do­ping, ef­ter man har gen­te­stet æl­dre prø­ver. Der bli­ver ik­ke sat navn på, hvil­ke at­le­ter der er ta­le om grun­det juri­di­ske om­stæn­dig­he­der, men IAAF skri­ver i pres­se­med­del­el­sen, at me­get få af at­le­ter­ne sta­dig er ak­ti­ve, og nog­le af dem har al­le­re­de få­et de­res straf.

» Vi sus­pen­de­rer dem og kan be­kræf­te, at in­gen af de på­gæl­den­de at­le­ter vil del­ta­ge i Bei­jing ( VM i slut­nin­gen af au­gust, red.), « ly­der det fra IAAF.

Det er ik­ke før­ste gang, at det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund gen­te­ster æl­dre prø­ver. I 2013 fandt man via me­to­den frem til ni do­ping­mis­bru­gen­de at­le­ter.

Vi sus­pen­de­rer dem og kan be­kræf­te, at in­gen af de på­gæl­den­de at­le­ter vil del­ta­ge i Bei­jing

IAAF

At­le­tik- sporten er i øje­blik­ket hårdt ramt af do­ping­pro­ble­mer. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.