Ma­ga­sin- ejer tab­te rets­sag til Leo­nar­do DiCaprio

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

’ Han er per­vers og har et ra­ci­stisk pro­blem’. Så­dan ly­der det fra eje­ren af det fran­ske gos­sip­ma­ga­sin Oops!, ef­ter bla­det har tabt en rets­sag mod Hol­lywood­stjer­nen Leo­nar­do DiCaprio.

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler hav­de stæv­net det fran­ske slad­der­blad for fal­ske skri­ve­ri­er om, at han og Ri­han­na ven­te­de et barn sam­men, og at DiCaprio hav­de af­slå­et fa­der­ska­bet. Det skri­ver Daily Mail. Leo­nar­do DiCaprio hav­de kræ­vet en godt­gø­rel­se på 18.000 eu­ro, men fik i ste­det 8.000 eu­ro i er­stat­ning. Des­u­den skal bla­det træk­ke hi­sto­ri­en tilbage i det kom­men­de num­mer. For bla­dets ejer, Fre­de­ric Trusko­la­ski, er bit­ter­he­den over ta­bet i ret­ten til at fø­le på.

» DiCaprio går næ­sten al­tid ud med pi­ger med blondt hår. Han kun­ne ik­ke kla­re, at vi for­tal­te, at han skul­le ha­ve en ba­by med en sort kvin­de, « sag­de Fre­de­ri­ck Trusko­la­ski ef­ter rets­sa­gen.

Trusko­la­ski skul­le tid­li­ge­re ha­ve er­kendt, at hi­sto­ri­en om gravi­di­te­ten sand­syn­lig­vis ik­ke var sand. Han for­ven­te­de at ta­be rets­sa­gen, da de fle­ste ma­ga­si­ner i Frankrig ple­jer at ta­be, når de er op­pe imod ce­le­bri­ties, for­kla­rer han iføl­ge Daily Mail.

Leo­nar­do DiCaprio for­lang­te 18.000 eu­ro, da det er be­lø­bet på den godt­gø­rel­se, man iføl­ge fransk lov­giv­ning kan for­ven­te, når folks pri­vat­liv bli­ver kræn­ket.

Fo­to: EPA

Su­per­stjer­nen Leo­nar­do DiCaprio fik op­rejs­ning i ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.