Har købt ak­tier og ob­liga­tio­ner

BT - - NYHEDER -

De man­ge mil­li­o­ner faldt på et tørt sted, for­tal­te den 48- åri­ge kvin­de selv, da BT traf hen­de i Kvi­ck­ly- kio­sken i Prø­ve­stens­cen­tret i Hels­in­gør lør­dag mor­gen 21. fe­bru­ar, da hun vil­le ind­lø­se sin kupon.

Hun og man­den er for­æl­dre til fem sam­men­brag­te børn i al­de­ren 17 til 27, de bo­e­de til le­je i et hus i Hels­in­gør, og hun var net­op ble­vet ar­bejds­løs, da hun fi k de fem rig­ti­ge og to stjer­ne­tal i Eu­ro­ja­ck­pot.

En af søn­ner­ne våg­ne­de, da det aft enen for­in­den gik op for den 48- åri­ge kvin­de. » Hun råb­te og skreg, « for­tal­te søn­nen til BT, og fa­mi­li­en hav­de af go­de grun­de svært ved at fat­te de­res held.

Dan­ske Spil send­te eft er­føl­gen­de de­res mil­li­o­nær- rå­d­gi­ver ud til fa­mi­li­en, og net­op rå­d­giv­ning har fa­mi­li­en be­nyt­tet sig af, in­den de gav sig i kast med at in­ve­ste­re de man­ge mil­li­o­ner. Det for­tæl­ler den 48- åri­ge mor til fem selv.

» Vi har haft rå­d­gi­ve­re til at hjæl­pe os med det. Hvis vi in­ve­ste­rer pen­ge­ne or­dent­ligt, kan de ka­ste 12 mi­li­o­ner kro­ner af sig i ren­te hvert år. Og det kan man jo godt leve for, « som hun for­tal­te til Hels­in­gør Dag­blad i marts.

Æg­te­pagt

Ge­vin­sten har få­et par­ret til at over­ve­je de juri­di­ske aspek­ter i de­res nye liv som mil­li­o­næ­rer, og der­for har par­ret nu iføl­ge Se & Hør ind­gå­et en æg­te­pagt om al­min­de­ligt for­mu­e­fæl­les­skab, så­le­des at de de­ler for­mu­en, hvis de en dag be­slut­ter sig for at la­de sig skil­le fra hin­an­den.

For­ud for de man­ge hus­køb har par­ret stift et et an­part­s­sel­skab med det for­mål at kø­be, eje og sæl­ge ejen­dom­me. Det blev stift et 7. april, og par­ret ud­gør di­rek­tio­nen. 1. ju­ni blev end­nu et fi rma op­ret­tet, da den 48- åri­ge kvin­de stift ede et en­kelt­mands­fi rma i ren­gø­rings­bran­chen. Hvad det skal bru­ges til er uvist.

Ud­over de 28,5 mil­li­o­ner, som par­ret har in­ve­ste­ret i mur­sten, har par­ret i tid­li­ge­re in­ter­view for­talt, at de har købt ak­tier og ob­liga­tio­ner for pen­ge­ne. Og så er fa­mi­li­ens Po­lo ble­vet skift et ud med en mi­ni­bil til en vær­di af 120.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.