’ For­sin­kel­se kan væ­re af­gø­ren­de’

BT - - NYHEDER - jves

Jo tid­li­ge­re en kræft­syg­dom bli­ver op­da­get, des bed­re. Der­for kan det ha­ve haft ind­fly­del­se på de 418 kvin­ders be­hand­lings­for­løb, at de blev ind­kaldt for sent i Re­gion Ho­ved­sta­dens brystkræft-scre­e­nings­pro­gram.

Det for­kla­rer Iben Hol­ten, over­læ­ge og pro­jek­t­chef for scre­e­ning hos Kræf­tens Bekæm­pel­se.

» Det kom­mer me­get an på, hvor stor for­sin­kel­sen er. Hvis vi ta­ler om en for­sin­kel­se på en må­ned el­ler min­dre, så er ri­si­ko­en for, at kræf­ten kan ha­ve spredt sig yder­li­ge­re, me­get lil­le. Vi kan al­drig med sik­ker­hed si­ge, hvor­når en kræfts­vulst be­gyn­der at spre­de sig, men går man me­re end må­ned ek­stra med en uop­da­get kræfts­vulst, så be­gyn­der det at bli­ve kri­tisk, « si­ger Iben Hol­ten.

Iføl­ge Re­gion Ho­ved­sta­dens egen op­gø­rel­se er der ta­le om for­sin­kel­ser af få må­ne­ders va­rig­hed.

Iben Hol­ten for­står godt, at bre­vet fra Re­gion Ho­ved­sta­den har vakt æng­stel­se hos de 418 bryst­kræftram­te kvin­der.

Dybt ube­ha­ge­ligt

» Det bur­de selv­føl­ge­lig ik­ke kun­ne ske, og nu sid­der der desvær­re en mas­se kvin­der tilbage med en frygt for, om det her har haft be­tyd­ning. Det er selv­føl­ge­lig dybt ube­ha­ge­ligt for den en­kel­te kvin­de, « si­ger hun.

Der­u­d­over fryg­ter Iben Hol­ten, at scre­e­nings­ro­det væk­ker mi­stil­lid til sund­heds­væ­se­net.

» Det kan få kvin­der­ne til at tæn­ke: » Hvis re­gio­nen kan la­ve vrøvl med scre­e­nin­gen, hvad me­re kan de så ik­ke fin­de ud af? Det er ik­ke godt for til­li­den til sund­heds­væ­se­net. Jeg hå­ber ik­ke, det her vil re­sul­te­re i, at fær­re del­ta­ger i scre­e­nings­pro­gram­met. Det er me­get vig­tigt, at kvin­der­ne mø­der frem til scre­e­nin­ger­ne, så vi kan få op­da­get even­tu­el kræft i ti­de, « si­ger Iben Hol­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.