Så­dan får Højb­jerg spil­le­tid

Her er tre sce­na­ri­er, der kan med­vir­ke til, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg får fle­re kam­pe for Bay­ern Mün­chen.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 Ala­ba og La­hm bli­ver brugt på ba­ck­er­ne, og Thi­a­go el­ler Mar­ti­nez ryk­ker ned i for­sva­ret. Det gi­ver Højb­jerg en kor­te­re vej til den cen­tra­le midtbane, hvor han sy­nes tæt på at over­ha­le den 33- åri­ge Alonso.

2 Ska­der var et stort pro­blem i Mün­chen i for­års­sæ­so­nen. Desvær­re kun­ne Højb­jerg ik­ke ud­nyt­te mu­lig­he­den for spil­le­tid, da han var ud­le­jet til Augs­burg. En ræk­ke ska­der kan igen ram­me stor­klub­ben og gi­ve dan­ske­ren mu­lig­he­der.

3 Dan­ske­ren over­ra­ske­de al­le, da han i 2013 som 16- årig spil­le­de sin før­ste kamp for Bay­ern Mün­chen som den yng­ste spil­ler no­gen­sin­de. Han fulg­te op med spil­le­tid i ni kam­pe sæ­so­nen ef­ter. Der­for kan Højb­jerg må­ske igen over­ra­ske og læg­ge end­nu me­re på sit spil og på den må­de tvin­ge Gu­ar­di­o­la til at kig­ge sin vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.