PÅ PLADS

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

In­ter- spil­ler til Eng­land

Han har væ­ret meldt på vej i no­get tid - og i går blev det så of­fi ci­elt. Xherdan Shaqiri skift er fra In­ter til Sto­ke. Den lil­le schweizer ko­ster 125 mio. kr. og er det dy­re­ste ind­køb i Sto­kes hi­sto­rie. » Jeg er me­get glad, og det er fan­ta­stisk spæn­den­de, at skif­tet til Sto­ke en­de­lig er gå­et igen­nem. Jeg var til ste­de på Bri­tan­nia Sta­di­um i we­e­ken­den, og den op­le­vel­se var over­væl­den­de, « si­ger han til klub­bens hjem­mesi­de.

Fransk lands­holds­spil­ler ven­der hjem

Mat­hieu Val­bu­e­na var en pro­fi l på det fran­ske lands­hold ved VM sid­ste som­mer. Der­for vir­ke­de det og­så no­get un­der­ligt, at han til dag­ligt løb rundt i den min­dre rus­si­ske klub Dy­na­mo Moskva. Nu ta­ger han så skrid­tet op. I dag blev det nem­lig off ent­lig­gjort, at han skift er til Ly­on. Off en­siv­spil­le­ren ko­ster knap 40 mio. kr. og har få­et en tre- årig aft ale.

Tid­li­ge­re Su­per­liga- top­sco­rer til Sve­ri­ge

Den tid­li­ge­re Su­per­liga- top­sco­rer Ra­de Pri­ca ven­der eft er 13 år i ud­lan­det hjem til Sve­ri­ge og Hels­ing­borg. Pri­ca var nok gå­et i glem­me­bo­gen hos de fl este dan­ske­re, men han har fak­tisk holdt kar­ri­e­ren ved li­ge i Is­ra­el og Mac­ca­bi Tel- Aviv i de se­ne­ste to sæ­so­ner. » Jeg er me­get glad for, at Hels­ing­borgs IF er lyk­k­ke­des med at hen­te Ra­de Pri­ca. Han har stor in­ter­na­tio­nal er­fa­ring og for­stå, hvad der kræ­ves i Hels­ing­borg, « si­ger klub­bens ma­na­ger, Hen­rik Lars­son.

Midt­ba­ne­spil­ler skift er til ri­va­ler

Bla­ck­burn har hand­let hos ri­va­ler­ne Reading. Ind er kom­met midt­ba­ne­spil­le­ren Hope Ak­pan, der skift er på en aft ale for de næ­ste tre et halvt år.

Milan hand­ler for 220 mio. kr.

AC Milan har dyk­ket dybt i pen­ge­pun­gen. For 220 mio. kr. er Ales­sio Ro­mag­no­li hen­tet i Ro­ma. Den 20-åri­ge for­svars­spil­ler skift er på en fem- årig aft ale. » Du er kun 20 år og har frem­ti­den for­an dig. Du har mas­ser af tid til at bli­ve et ikon i klub­ben, som man­ge for­svars­spil­le­re er ble­vet før dig, « skri­ver AC Milan på sin hjem­mesi­de.

Ar­se­nal- ke­e­per til Cham­pions­hip- klub

Ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger har i Pe­tr Cech fun­det en sik­ker mand til star­top­stil­lin­gen, og det ryk­ker lidt rundt på de an­dre målmænd i trup­pen. Re­ser­ve­ke­e­per Da­mi­an Emi Mar­ti­nez ryk­ker til Wol­ver­hamp­ton på en aft ale for he­le den­ne sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.