RYG­TER

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

Kæ­re­sten sag­de nej til Is­ra­el

Mads Al­bæk var tæt på et skift e til is­ra­elsk fod­bold, men et nej tak fra kæ­re­sten be­ty der, at han i ste­det kan en­de i Sve­ri­ge og IFK Göte­borg. Den tid­li­ge­re FC Midtjylland- spil­ler, som i som­me­ren 2013 gen­nem­før­te et skift e til Sta­de de Reims i den fran­ske Li­gue 1, har iføl­ge BTs is­ra­el­ske pres­sekil­der væ­ret på vej til den is­ra­el­ske stor­klub Mac­ca­bi Hai­fa. Men Al­bæks kæ­re­ste har iføl­ge BTs is­ra­el­ske pres­sekil­der sagt nej tak til at fl yt­te til Hai­fa, og det har blo­ke­ret et skift e til den is­ra­el­ske klub. I ste­det er­fa­rer BT, at Al­bæk nu kan en­de me­get tæt på Dan­mark, hvor sven­ske IFK Göte­borg vi­ser in­ter­es­se for dan­ske­ren.

Ita­li­e­ne­re i kamp om for­svars­spil­ler

Ay­men Ab­den­nour var en vig­tig brik hos det AS Mo­na­co­mand­skab, der i sid­ste sæ­son im­po­ne­re­de i Champions League. Men nu kan den tu­ne­si­ske for­svars­spil­ler væ­re på vej vi­de­re eft er kun ét en­kelt år i Frankrig. 26- åri­ge Ab­den­nour har selv meldt ud, at han er klar til nye ud­for­drin­ger. Og i Ita­li­en står tre­klø­ve­ret Milan, In­ter og Ro­ma an­gi­ve­ligt al­le klar til at over­ta­ge de kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser. » Han vil el­ske at fl yt­te der­til. Milan, Ro­ma og In­ter har al­le vist in­ter­es­se. Ju­ven­tus? Det kan jeg ik­ke be­kræft e. Det ene­ste, der er klart, er, at knæg­ten vil væk, « si­ger han agent.

( Kil­de: Ro­ma Press)

Ny hold­kam­me­rat til Oko­re?

Jo­res Oko­re kan snart få en ny hold­kam­me­rat. Aston Villa har iføl­ge fl ere en­gel­ske me­di­er i hvert fald et godt øje til FC Bar­ce­lo­na- spil­le­ren Ada­ma Tra­o­re. Den span­ske U19- lands­holds­spil­ler skul­le og­så væ­re øn­sket af Sto­ke, men Aston Villa skul­le fø­re kaplø­bet. Ada­ma Tra­o­re står no­te­ret for fi re kam­pe for Bar­ce­lo­na. ( Kil­de: BBC mfl .)

Tot­ten­ham jag­ter vi­dun­der­dren­ge

Der er man­ge ryg­ter ved­rø­ren­de Tot­ten­ham i øje­blik­ket. Ba­sels 18- åri­ge vi­dun­der­dreng Bre­el Em­bo­lo er den se­ne­ste, der bli­ver sat i for­bin­del­se med den en­gel­ske stor­klub. Tre gan­ge skul­le Spurs ha­ve haft spej­de­re ov­re for at se Em­bo­lo i ak­tion. An­gri­be­ren står trods sin un­ge al­der al­le­re­de no­te­ret for 68 kam­pe for Ba­sel og 20 scor­in­ger. Han me­nes at ko­ste 105 mio. kr. Et an­det Tot­ten­ham- ryg­te går på, at man vil hen­te Man­che­ster Uni­teds Javi­er Her­nán­dez, som i sid­ste sæ­son var ud­le­jet til Re­al Madrid og ik­ke ser ud til at væ­re ma­na­ger Lou­is van Gaals kop the.

( Kil­de: The Sun og Eve­ning Stan­dard)

Ge­ta­fe lu­rer på ita­li­ensk stjer­ne­spil­ler

Den tid­li­ge­re Milan- spil­ler Al­ber­to Gilar­di­no kan væ­re på vej til Mi­cha­el Laud­rups tid­li­ge­re klub Ge­ta­fe. Gilar­di­no er i øje­blik­ket på kon­trakt i ki­ne­si­ske Gu­angzhou, men var i sid­ste sæ­son ud­le­jet til Fi­o­ren­ti­na. Ita­li­e­ner­ne skul­le og­så bej­le til an­gri­be­ren, så Ge­ta­fe får ham ik­ke uden kamp.

Ci­ty by­der Uni­ted op til dans

Bar­ce­lo­nas Pedro er ryg­tet til Man­che­ster Uni­ted for en pris på om­kring 190- 240 mil­li­o­ner kro­ner, men iføl­ge Mun­do Depor­ti­vo, at ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Ci­ty og­så jag­ter den span­ske kant­spil­ler. ( Kil­de: Mun­do Depor­ti­vo)

Lands­holds­spil­ler til Ro­ma

Den fran­ske lands­holds­spil­ler Lucas Dig­ne, som er i stald hos den dan­ske agent Mik­kel Beck, skul­le ha­ve af­vist Liverpool for i ste­det at væ­re me­get tæt på en etårig lå­ne­aft ale i AS Ro­ma. Lucas Dig­ne kom for to år si­den til Pa­ris Saint- Ger­main fra Lil­le. ( Kil­de: Sky Sport Ita­ly)

Boi­le­sen tæt på at for­la­de Ajax

Den dan­ske lands­holds­spil­ler Ni­co­lai Boi­le­sen, hvis kon­trakt ud­lø­ber næ­ste som­mer, bli­ver ryg­tet til den ita­li­en­ske Se­rie A- klub Genoa som afl øser for Se­ba­sti­an De Maio. Ni­co­lai Boi­le­sen har øn­sket at prø­ve no­get an­det end Ajax Am­ster­dam, hvor han har spil­let he­le sin se­ni­o­r­kar­ri­e­re - og er der­for rø­get helt ud i kul­den i Ajax. Men nu kan det lys­ne for den ska­des­pla­ge­de dan­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.