F ri­kendt for vold

Lands­ret­ten lag­de vægt på, at den kon­tro­ver­si­el­le dig­ter Ya­hya Has­san blev tru­et i for­bin­del­se med vold­sepi­so­de

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

FRI­KENDT

Den 20- åri­ge dig­ter Ya­hya Has­san blev i går ved Ve­stre Lands­ret pu­re fri­fun­det for vold, som iføl­ge an­kla­ge­skrift et i sa­gen blev be­gå­et mod en an­den ung mand med ara­bi­sk bag­grund nat­ten til den 15. fe­bru­ar i fj or uden for fastfood- re­stau­ran­ten Ali Ba­ba i Vester­ga­de i det cen­tra­le Aar­hus.

En af­gø­rel­se der sæt­ter by­ret­tens dom på fi re må­ne­ders be­tin­get fængsel i re­lief, selv om by­ret­tens af­gø­rel­se var en fæl­les­straf for bl. a. og­så et til­fæl­de af hæ­le­ri.

I sin for­kla­ring

i vid­ne-

Ya­hya Has­san øn­ske­de ik­ke skran­ken er­kend­te den kon­selv at kom­men­te­re af­gø­rel­tro­ver­si­el­le dig­ter at ha­ve haft sen og for­svandt lyn­hur­tigt fy­sisk kon­takt med den for­fra rets­byg­nin­gen, da sa­gen uret­te­de NI, men han næg­s­lut­te­de. te­de at ha­ve haft til hen­sigt at Hans for­sva­rer Claus Bon­slå el­ler skub­be sin mod­part. nez var til gen­gæld me­re imøOg for­kla­re­de, at han den på­de­kom­men­de. Han si­ger til gæl­den­de BT:nat hav­de følt sig stærkt tru­et og der­for vær» Selv­føl­ge­lig er vi rig­tig ge­de for sig med sin ene ung­la­de for af­gø­rel­sen. Det har de­rarm, da NI stod helt tæt på væ­ret hårdt ar­bej­de, men det ham an­sigt til an­sigt. har væ­ret det værd. Fri­fi ndel­sen vil væ­re med til at ska­be et tryg­ge­re og et me­re ro­ligt sam­fund. For var min kli­ent ble­vet dømt i lands­ret­ten, vil­le det frem­over væ­re til­ladt at rå­be død­strus­ler eft er be­hag eft er an­dre. Det er nu ble­vet fast­slå­et, at den slags ac­cep­te­res ik­ke. Så man kan si­ge, at jeg er me­get glad på min kli­ents veg­ne, men jeg er næ­sten end­nu me­re glad på sam­fun­dets veg­ne, « si­ger Claus Bon­nez.

Ud­sagn fra PET- vag­ter

Der blev ført fi re vid­ner. Og sær­ligt be­la­sten­de var ud­sag­ne­ne fra Ya­hya Has­sans to tid­li­ge­re PET- livvag­ter, da de sam­stem­men­de be­skrev, hvor­dan han gan­ske vist ver­balt var ble­vet kraft igt pro­vo­ke­ret på bå­de dansk og ara­bi­sk i for­bin­del­se med vold­sepi­so­den, men at det var dig­te­ren selv, der den på­gæl­den­de nat var den fy­sisk ud­fa­ren­de og en­ten slog el­ler skub­be­de og ram­te den foru­ret­te­de i an­sig­tet el­ler i bry­stet.

Men lands­ret­ten valg­te at

» Der er ta­le om en enig af­gø­rel­se. Vi har i vo­res vur­de­ring af sa­gen lagt vægt på den sam­le­de mæng­de af op­lys­nin­ger. Og vi må læg­ge til grund, at foru­ret­te­de NI og hans kam­me­ra­ter for­ud for epi­so­den har op­t­rå­dt tru­en­de over for Ya­hya Has­san. Blandt an­det at de tru­e­de med at vil­le til­kal­de for­stærk­ning. Vi har og­så lagt til grund, at dis­se per­so­ner ik­ke vil­le føl­ge PET- livvag­ter­nes an­vis­nin­ger, da de blev gi­vet. « så, hvor­dan man skal vur­de­re ka­rak­te­ren af det skub med un­de­rar­men. Og vi me­ner, at der eft er det fo­re­lag­te er ta­le om et ba­ga­tel­ag­tigt skub, og at NI ik­ke har lidt ska­de ved ud­fal­det. «

For­svandt hur­tigt fra ret­ten

20- åri­ge Ya­hya Has­san blev i går pu­re fri­fun­det for vold. Her ses Ya­hya Has­san sam­men med Na­tio­nal­par­tiets for­mand Kas­hif Ah­mad tid­li­ge­re i år.

Ar­kiv­fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.