Ja, ge­vinst ved job er alt for lil­le

BT - - DEBAT - MADS LUND­BY HANSEN

Che­fø­ko­nom i Cepos

en god idé at skæ­re i dag­pen­ge­sat­sen helt ge­ne­relt. Det er så­dan, at en per­son på mak­si­ma­le dag­pen­ge, der er en­lig og ik­ke har no­gen børn, ta­ber 400 kr. om må­ne­den ved at ta­ge et lav­t­lønsjob. Det er ik­ke ri­me­ligt.

DET VIL VÆ­RE

nu, er der le­di­ge job, der ik­ke bli­ver besat af dan­ske­re. Man skal nem­lig hu­ske på, at der er man­ge le­di­ge job i dag i Dan­mark, men i nog­le til­fæl­de bli­ver de ik­ke

SOM DET ER

ta­get af dag­pen­ge­mod­ta­ge­re, bl. a. for­di dag­pen­ge­ne er så hø­je, at ge­vin­sten ved job­bet er for lil­le. I ste­det går job­be­ne i en ræk­ke til­fæl­de til øst­eu­ro­pæ­e­re. Og det er ik­ke hen­sigts­mæs­sigt, at dan­ske skat­tey­de­re fi nan­si­e­rer over­før­sels­ind­kom­ster til per­so­ner, som i vir­ke­lig­he­den godt kun­ne ta­ge et job. THOR­NING SKAB­TE MED si­ne mid­ler­ti­di­ge løs­nin­ger en for­vent­ning om, at man ik­ke be­hø­ve­de at sø­ge job så in­ten­sivt, for­di der vil­le kom­me en form for red­ning. Det med­vir­ke­de kraft igt til, at der var fl ere, der røg ud over dag­pen­ge­kan­ten, end man hav­de reg­net med ved sid­ste dag­pen­gere­form.

pa­u­vert. Det skyl­des, at man har haft nog­le po­li­ti­ske bin­din­ger, men det er for pa­u­vert, at re­for­men i bed­ste til­fæl­de kan gi­ve 1.300 ek­stra per­so­ner i ar­bej­de. Det er ær­ger­ligt, at man ik­ke ud­nyt­ter en dag­pen­gere­form til at øge be­skæft igel­sen me­re. Det kun­ne man gø­re helt sim­pelt ved at sæn­ke dag­pen­ge­ne med 10 pct., som vi fo­re­slår – så vil­le man få en øget be­skæft igel­se på 13.000 per­so­ner.

KOM­MIS­SIO­NENS UD­SPIL ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.