Nej, dag­pen­ge­liv er in­gen fest

BT - - DEBAT - EVA OBD­RUP

For­ret­nings­fø­rer i 3Fs a- kas­se

fi nt, at kom­mis­sio­nen an­er­ken­der, at der skal gø­res no­get ved genop­tje­nings­ret­ten. Det er vi gla­de for, og det er en af vo­res ho­ved­pri­o­ri­te­ter. Men det er ik­ke vo­res kop te, at der bli­ver skå­ret i dag­pen­ge­sy­ste­met. Der er jo al­le­re­de ble­vet skå­ret væ­sent­ligt i dag­pen­ge­ne fra fl ere si­der. Blandt an­det for­rin­gel­ser­ne fra 2010, hvor dag­pen­ge­mod­ta­ger­ne stod for skud og fi k en kor­te­re dag­pen­ge­pe­ri­o­de og dob­belt op på genop­tje­nin­gen.

DET ER RIG­TIG

dag­pen­ge­sat­sen, går det ud over de med­lem­mer, der en kort pe­ri­o­de får brug for dag­pen­ge. De vil få fær­re pen­ge mel­lem hæn­der­ne, og de får min­dre at leve for. Det er i for­vej­en over­ho­ve­det in­gen fest at leve på dag­pen­ge, og der­for me­ner jeg ik­ke, det er ri­me­ligt, at dag­pen­ge­mod­ta­ger­ne bli­ver pres­set yder­li­ge­re i for­hold til sat­ser­ne.

NÅR MAN SÆN­KER

ha­ve, at så man­ge på det dan­ske ar­bejds­mar­ked for­sik­rer sig som mu­ligt. Og hvis man la­ver ga­bet mel­lem løn og dag­pen­ge for stort, så gør man det min­dre at­trak-

VI VIL GER­NE

tivt at la­de sig for­sik­re i en a- kas­se. Ri­si­ko­en er der­for, at fl ere og fl ere med­lem­mer vil mel­de sig ud.

me­get vig­tig del af den dan­ske mo­del, og det er me­get vig­tigt, at vi har et or­dent­ligt sik­ker­heds­net, der un­der­byg­ger den dan­ske mo­del, hvor det er nemt at hy­re og fy­re. Godt to mil­li­o­ner dan­ske­re har valgt at væ­re med­lem af en a- kas­se, men hvis ik­ke de fø­ler, at de har en tryg og sik­ker dæk­ning, så vil nog­le af dis­se nok væl­ge at mel­de sig ud, og det vil­le væ­re rig­tig ær­ger­ligt.

DAG­PEN­GE­SY­STE­MET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.