LI­GE­STIL­LING OG GOD MORAL ’’

Loven spæn­der et sik­ker­heds­net ud un­der gravi­de, men eft er­la­der spørgs­mål om, hvad der er god moral

BT - - DEBAT -

For godt et år si­den var en kvin­de til sam­ta­le om et job i en bør­ne­ha­ve. En tids­be­græn­set stil­ling på fem må­ne­der i en in­sti­tu­tion med 64 børn med rød­der i 25 for­kel­li­ge lan­de. Da bør­ne­ha­vens le­der til­bød den kvin­de­li­ge so­cio­log job­bet, tak­ke­de hun ja og af­slø­re­de så, at hun var gravid og der­for skul­le på bar­selsor­lov to må­ne­der in­den an­sæt­tel­sens ud­løb. DEN OP­LYS­NING KOM bag på in­sti­tu­tions­le­de­ren, som eft er nog­le da­ge med­del­te kvin­den, at han i ste­det øn­ske­de stil­lin­gen besat med en kan­di­dat, som kun­ne på­ta­ge sig job­bet i he­le pe­ri­o­den. Kvin­den valg­te at ind­brin­ge sa­gen for Li­ge­be­hand­lingsnæv­net, som nu har fast­slå­et, at hun har ret til en godt­gø­rel­se på 65.000 kro­ner. Be­grun­del­sen er, at in­sti­tu­tions­le­de­rens ’ for­try­del­se’ er at si­destil­le med en af­ske­di­gel­se, og da han ik­ke kun­ne be­vi­se, at af­ske­di­gel­sen ik­ke hav­de no­get med kvin­dens gravi­di­tet at gø­re, ja, så er der ta­le om brud på li­ge­be­hand­lings­lo­ven. EF­TER AT AF­GØ­REL­SEN blev om­talt i Po­li­ti­ken for­le­den, har sa­gen væ­ret dis­ku­te­ret blandt po­li­ti­ke­re, fag­for­e­nings­folk, ar­bejds­gi­ve­re og an­dre, der er op­ta­get af li­ge­stil­ling. Juri­disk er sa­gen klar, men hvad med det moral­ske? Er det o. k. at for­tie sin gravi­di­tet til en sam­ta­le om kortva­rigt job? PA­RA­GRAF­FER­NE KAN IK­KE an­fæg­tes: Den gravi­de skal ik­ke op­ly­se om en even­tu­el gravi­di­tet ved job­sam­ta­len, og ar­bejds­gi­ver må ik­ke spør­ge. Set i det lys er den ak­tu­el­le sag et ek­sem­pel på, at det sik­ker­heds­net, som loven spæn­der ud un­der de gravi­de, hol­der. Li­ge­som vi har set mas­ser af an­dre ek­semp­ler på, når ar­bejds­gi­ve­re tro­e­de, at de med bort­for­kla­rin­ger om spa­re­pla­ner og om­struk­tu­re­rin­ger kun­ne fy­re gravi­de me­d­ar­bej­de­re og der­med slip­pe for be­svær og ud­gift er i for­bin­del­se med bar­selsor­lov. MEN DEN AK­TU­EL­LE sag fra bør­ne­ha­ven il­lu­stre­rer og­så, at lov­giv­nin­gen kan en mas­se, men ik­ke alt. Det moral­ske er vi nødt til at kla­re med hin­an­den. En ar­bejds­gi­ver, der slår en fem- må­ne­ders stil­ling op, har selv­føl­ge­lig en for­ven­ting om, at an­sø­ge­re, der mel­der sig på ba­nen, har in­ten­tio­ner om at på­ta­ge sig job­bet i den pe­ri­o­de. Hvis en an­sø­ger på for­hånd ved, at det vil hun ik­ke, bli­ver der i hvert fald ik­ke to­net rent fl ag. Det er der så en grund til, som LOs næst­for­mand, Lizet­te Ris­gaard, ser USA har haft sku­e­spil­le­re og land­mænd som præsidenter. Hvor­for spås mul­ti­mil­li­ar­dæ­ren Trump ik­ke en chan­ce ved val­get i 2016? det: De fær­re­ste ar­bejds­gi­ve­re vil an­sæt­te en gravid, og gravi­de sø­ger ik­ke job for at bli­ve sor­te­ret fra. ’ Læn­ge­re er den ik­ke,’ skrev hun på Fa­ce­book. DEN AN­TA­GEL­SE ER næp­pe helt skæv, men bli­ver det så bed­re nu, hvor vi har set, hvor­dan en ar­bejds­gi­ver, der trak et til­bud om an­sæt­tel­se tilbage, for­di kon­trak­ten ik­ke kun­ne op­fyl­des, blev dun­ket i ho­ve­d­et med en reg­ning på 65.000 kro­ner? Hvor kort en an­sæt­tel­se skal der væ­re ta­le om, før en kvin­de har pligt til at rø­be sin gravi­di­tet, bli­ver der spurgt. Der fi ndes in­gen kla­re svar, hvil­ket de se­ne­ste da­ges de­bat har af­slø­ret. Der er ’ stor for­stå­el­se’ for kvin­der, der ik­ke har lyst til at for­tæl­le om de­res gravi­di­tet, for­di de fryg­ter, at de­res job­chan­cer for­rin­ges, men sam­ti­dig bli­ver det kaldt ’ til­lids­brud’, hvis de ik­ke si­ger no­get. Sik­ker­heds­net­tet er spændt ud tak­ket væ­re lov­giv­nin­gen, men det be­ty­der ik­ke, at bru­gen af sund for­nuft bør sæt­tes ud af kraft . FOR­LE­DEN TAL­TE JEG med en læ­ge, der for­tal­te, at han hav­de an­sat en ny se­kre­tær. En kvin­de på 60. ’ Hun skal ik­ke på bar­selsor­lov,’ sag­de han med et stort grin. Så sandt. Og om ik­ke an­det, så er det godt nyt for se­ni­o­r­po­li­tik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.