Skal po­li­ti­ke­re fort­sat kun­ne mod­ta­ge mi­ni­ster­pen­sion og fol­ke­tings­løn på sam­me tid?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.29 DE TA­GER PEN­GE FRA OS På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.51 FEJ FOR EGEN DØR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.47 SKAL VI FIN­DE OS I DET? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.07

Ja, mi­ni­stre yder en stor ind­sats

Nej, dob­belt­løn skal af­skaff es

4.137 stem­mer på bt. dk

PÅ PLE­JE­HJEM MED DEM

Ru­ne Laur­sen

Når de er gam­le nok til at få mi­ni­ster­pen­sion, så skal de per au­to­ma­tik ud af po­li­tik og ind­lo­ge­res på et ple­je­hjem. Så er der in­gen pro­ble­mer med dob­belt­løn.

Sus­an­ne Sar­son

Det er der­for, de igen vil skæ­re på kon­tant­hjælp og dag­pen­ge. Pen­ge­ne skal jo kom­me et sted fra.

Char­lot­te Ly­dolf

Vo­res po­li­ti­ke­re præ­di­ker må­de­hold, spa­re­pla­ner og ra­ger sam­ti­dig til sig. Må­ske man skul­le star­te med at ha­ve ba­lan­ce mel­lem det, man si­ger, og det, man gør.

Sol­vejg Lund

Man bli­ver helt dår­lig. Jeg kan godt for­stå, at der er man­ge po­li­ti­ke­re, der vil de­r­ind i Fol­ke­tin­get. Der bur­de væ­re et loft for, hvor me­get løn og pen­sion man kan få – og ik­ke sam­ti­dig. Tænk, hvis vi al­le selv kun­ne be­stem­me, hvad vi skul­le ha­ve i løn? Så var der vist ik­ke man­ge, der vil­le væ­re i ar­bej­de. Der skul­le væ­re an­dre, der be­stem­te sat­ser­ne, så det er ri­me­ligt i for­hold til sam­fun­det. Der bli­ver he­le ti­den skå­ret ned, men ik­ke dér. Skal vi bli­ve med at fi nde os i det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.