Vi hør­te ik­ke om

Så­dan si­ger sy­ge­hus­chef, men kol­le­ger mistænk­te sy­geple­jer­ske for at slå pa­tien­ter ihjel og fi k at vi­de, at der blev holdt øje med hen­de

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

PA­TIENT­SIK­KER­HED

Den nu 30- åri­ge sy­geple­jer­ske, der er sig­tet for fi re drab og et drabs­for­søg på pa­tien­ter på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, på­kald­te sig al­le­re­de for fl ere år si­den si­ne kol­le­gers mi­stan­ke.

Bå­de nog­le af sy­geple­jer­ske­kol­le­ger­ne og an­dre an­sat­te på sy­ge­hu­set un­dre­de sig over, at der så oft e ind­traf hjer­te­stop og døds­fald, når den nu va­re­tægts­fængs­le­de sy­geple­jer­ske var på vagt. En af kol­le­ger­ne tro­e­de di­rek­te, at sy­geple­jer­sken slog pa­tien­ter ihjel.

Men de mi­stan­ker kom iføl­ge sy­ge­hus­di­rek­tør Ar­ne Cyron al­drig sy­ge­hu­sets le­del­se for øre.

Un­der po­li­tiets ak­tu­el­le eft er­forsk­ning af de mu­li­ge se­ri­e­mord på sy­ge­hu­set er det kom­met frem, at ek­sem­pel­vis en sosu- as­si­stent, der hav­de ar­bej­det på den me­di­cin­ske af­de­ling M 130 i 30 år, al­le­re­de for tre år si­den un­der en me­d­ar­bej­der­ud­vik­lings­sam­ta­le med af­de­lings­sy­geple­jer­sken hav­de luft et sin mi­stan­ke om­kring sy­geple­jer­sken.

Det op­ly­ste ad­vo­ka­tur­chef Je­a­net­te W. Andersen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti, da hun som an­kla­ger tirs­dag ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster i et åbent rets­mø­de ori­en­te­re­de om po­li­tiets efterforskning i sa­gen.

For­tal­te om sin mi­stan­ke

Her op­ly­ste an­kla­ge­ren, at sosu- as­si­sten­ten i en po­li­ti­afh øring har op­lyst, at hun un­der MUS- sam­ta­len for­tal­te af­de­lings­sy­geple­jer­sken om sin mi­stan­ke om­kring sy­geple­jer­sken, som hun og­så hav­de for­talt sin mand om. Sam­ti­dig hav­de hun be­mær­ket, at dag­lig­da­gen på af­de­ling M 130 hav­de æn­dret sig mar­kant, da sy­geple­jer­sken i ok­to­ber 2012 var skift et til en an­den af­de­ling. Nu var der ik­ke læn­ge­re så man­ge døds­fald og hjer­te­stop.

’ Nu bli­ver der vel ro?’, spurg­te hun af­de­lings­sy­geple­jer­sken, der iføl­ge sosu­as­si­sten­tens afh ørings­for­kla­ring til po­li­ti­et ’ re­a­ge­re­de fø­lel­ses­mæs­sigt’ og sva­re­de: ’ Der bli­ver holdt øje med hen­de’.

’ Holdt øje med hen­de’

Til BT op­ly­ser sy­ge­hus­di­rek­tør Ar­ne Cyron dog i dag, at top­le­del­sen på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus al­drig er ble­vet gjort be­kendt med tid­li­ge­re mi­stan­ke mod den nu drabs­sig­te­de sy­geple­jer­ske fra kol­le­ger el­ler an­dre an­sat­te på sy­ge­hu­set.

» Det er jeg el­ler sy­ge­hu­sets øv­ri­ge le­del­se al­drig ble­vet ori­en­te­ret om på no­get tids­punkt for­ud for den på­gæl­den­de me­d­ar­bej­ders an­hol­del­se i marts. Hel­ler ik­ke, at der skul­le væ­re no­gen, der ’ holdt øje med hen­de’. På et sy­ge­hus skal vi jo hel­ler ik­ke selv eft er­for­ske, men for at få bed­re ind­blik i even­tu­el­le tid­li­ge­re mi­stan­ker mod sy­geple­jer­sken, vil jeg re­kvi­re­re rets­pro­tokol­len fra rets­mø­det tirs­dag, så jeg kan gø­re mig be­kendt med, hvad der er kom­met frem, « si­ger sy­ge­hus­di­rek­tør Ar­ne Cyron til BT.

Le­del­ses­mæs­sigt an­svar

» Jeg og min vi­ce­di­rek­tør har et le­del­ses­mæs­sigt an­svar, og selv­føl­ge­lig skal vi ta­ge det me­get al­vor­ligt, hvis vi får nog­le op­lys­nin­ger om­kring mi­stan­ker om no­get straf­bart. Og hvis po­li­tiets eft er­forsk­ning vi­ser nog­le ting, som har le­del­ses­mæs­sig re­le­vans, vil vi selv­føl­ge­lig dis­ku­te­re det og ta­ge action på det, « un­der­stre­ger sy­ge­hus­di­rek­tø­ren.

Næg­ter sig skyl­dig

Un­der rets­mø­det tirs­dag blev den 30- åri­ge kvin­de va­re­tægts­fængs­let for yder­li­ge­re fi re uger. Hun næg­ter sig skyl­dig i al­le sig­tel­ser. Ved rets­mø­det op­ly­ste po­li­tiets an­kla­ger blandt an­det, at eft er­for­sker­ne og­så in­ter­es­se­rer sig for, at an­tal­let af dø­de pa­tien­ter på den me­di­cin­ske af­de­ling M 130 faldt til ca. det hal­ve, da sy­geple­jer­sken i 2012 skift ede til en an­den af­de­ling.

At sy­ge­hus­le­del­sen ik­ke un­dre­de sig over den ud­vik­ling, har iføl­ge Ar­ne Cyron en god for­kla­ring:

» Der ske­te i de år fra 2010 til 2013/ 14 en mas­se or­ga­ni­sa­to­ri­ske og struk­tu­rel­le for­an­drin­ger på af­de­lin­ger­ne på grund af yd­re om­stæn­dig­he­der, op­ret­tel­se af aku­taf­de­ling osv. Og vi skal i den for­bin­del­se over­ho­ve­det ik­ke for­hol­de os til sand­syn­lig­he­den for even­tu­el skyld i for­bry­del­ser - det er po­li­tiets af­de­ling, « til­fø­jer sy­ge­hus­di­rek­tø­ren.

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Den 30- åri­ge drabs­mistænk­te sy­geple­jer­ske er an­sat her på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor dra­be­ne - iføl­ge po­li­ti­et - skul­le væ­re fo­re­gå­et. Fle­re me­d­ar­bej­de­re har tid­li­ge­re haft mi­stan­ke til hen­de, men det kom al­drig sy­ge­hus­di­rek­tør Ar­ne Cyron ( til ven­stre) el­ler sy­ge­hu­sets le­del­se for øre.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.