Mild vin­ter i ven­te

DMIs ny­e­ste prog­no­se vi­ser, at det bli­ver en mild be­gyn­del­se på vin­te­r­en. Der er ik­ke ud­sigt til frost og sne på den­ne si­de af nytår

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk Fo­to: Mal­te Kri­sti­an­sen

VÅ­DT OG MILDT

Dan­mark har haft en mid­del­må­dig som­mer med la­ve tem­pe­ra­tu­rer og usta­digt vejr Nu kan dan­sker­ne så se frem til et mildt ef­ter­år og sand­syn­lig­vis og­så en mild be­gyn­del­se på vin­te­r­en.

Det for­tæl­ler me­te­o­r­o­log Martin Lind­berg fra DMI, der net­op har ud­sendt en vejrprognose for ef­ter­å­ret.

» Novem­ber ser ud til at bli­ve vå­de­re og mil­de­re end nor­malt i he­le lan­det. I øje­blik­ket er der der­for in­gen tegn på no­get vin­ter­vejr i novem­ber, og ten­den­sen med det mil­de vejr fort­sæt­ter og­så ind i de­cem­ber. Så det ser ud til, at sne­en og fro­sten kom­mer se­ne­re end nor­malt, « si­ger han.

Den nye tre- må­ne­ders prog­no­se fra DMI vi­ser des­u­den, at sep­tem­ber vil bli­ve tør med hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer end nor­malt. Tem­pe­ra­tu­ren vil bli­ve cir­ka én grad hø­je­re, end det vi nor­malt op­le­ver i Dan­mark. I før­ste halv­del af ok­to­ber vil der væ­re pænt høj­tryks­vejr, men så be­gyn­der vej­ret for­ment­lig at æn­dre ka­rak­ter.

» Det er usik­kert, hvor­når det skif­ter til me­re ef­ter­år­s­vejr, men det kom­mer for­ment­lig i mid­ten af ok­to­ber, hvor der vil kom­me nog­le kraf­ti­ge lav­tryk, « si­ger Martin Lind­berg.

Mas­ser af or­ka­ner

Or­kan­sæ­so­nen i At­lan­ter­ha­vet er og­så an­der­le­des end nor­malt, og det skyl­des El Niño i Stil­le­ha­vet, hvor der er mas­ser af or­ka­ner. Si­tu­a­tio- års­storme. I sep­tem­ber vil der kun kom­me me­get få, og vi skal nok helt frem til slut­nin­gen af ok­to­ber el­ler be­gyn­del­sen af novem­ber, før der kom­mer nog­le kraf­ti­ge storme, « for­kla­rer Martin Lind­berg.

Læk­ker sep­tem­ber

Ef­ter­som der ik­ke kom­mer ret me­get ned­bør i sep­tem­ber, vil luft­fug­tig­he­den ik­ke bli­ve ret høj. Men i takt med det vå­de­re og me­re ef­ter­år­s­ag­ti­ge vejr fra mid­ten af ok­to­ber vil luft­fug­tig­he­den sti­ge.

Dan­sker­ne kan alt­så ge­ne­relt se frem til en læk­ker sep­tem­ber, hvor tem­pe­ra­tu­ren nemt vil kun­ne svin­ge sig op på 20 gra­der. Det pæ­ne vejr kan fort­sæt­te ind i ok­to­ber, hvor der vil væ­re størst ri­si­ko for regn i Jyl­land. Tem­pe­ra­tu­ren vil dog fort­sat lig­ge på det nor­ma­le el­ler hø­je­re.

Re­sten af au­gust vil væ­re præ­get af høj­tryks­vejr. Der vil lig­ge et kraf­tigt høj­tryk nor­døst for Dan­mark, som i pe­ri­o­der vil væ­re ne­de over lan­det. Det gi­ver pænt vejr, men hel­ler ik­ke helt sta­bilt. Dan­mark vil lig­ge mel­lem kølig luft fra At­lan­ter­ha­vet og varm luft, som lig­ger syd for lan­det i Po­len og over Bal­ti­kum.

» I den kom­men­de we­e­kend og i be­gyn­del­sen af næ­ste uge kan der kom­me me­get regn – må­ske og­så med tor­den. Her­ef­ter byg­ges høj­tryk­ket op igen, så det vil væ­re ret skif­ten­de vejr i au­gust. Der vil ik­ke kom­me no­gen var­mebøl­ge, men tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge på be­ha­ge­li­ge 20 til 25 gra­der, « for­tæl­ler Martin Lind­berg.

Der er ud­sigt til mildt ef­ter­år­s­vejr i år. Vin­te­r­en kom­mer for­ment­lig først i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.