Mild vin­ter gi­ver fle­re dræ­ber­sneg­le

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

HAVEBEKYMRING

DMIs var­sel om mildt vejr helt frem mod nytår er gun­stigt for dræ­ber­sneg­le­ne.

» Dræ­ber­sneg­le­ne par­rer sig me­get i øje­blik­ket, og de skal snart læg­ge æg. De læg­ger æg­ge­ne 20 til 25 cm ne­de i jor­den, og hvis vin­te­r­en bli­ver mild uden ret me­get sne, vil det be­ty­de man­ge nye dræ­ber­sneg­le til næ­ste år, « for­kla­rer Tho­mas Pa­pe, lek­tor ved Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um.

» Dræ­ber­sneg­len kom­mer syd­fra, og skal vi ha­ve få dræ­ber­sneg­le, så skal vi hå­be på pe­ri­o­der med kraftig frost og uden sne, « si­ger han vi­de­re.

Hvis det mil­de vin­ter­vejr fort­sæt­ter ef­ter de­cem­ber, vil det alt­så be­ty­de, at dan­sker­ne med stor sand­syn­lig­hed skal til at udtæn­ke pla­ner for, hvor­dan ’ ha­vens vær­ste fjen­de’ kan eli­mi­ne­res, når tem­pe­ra­tu­ren be­gyn­de at sti­ge til for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.