Tag nu cyk­len!

Po­li­ti­et op­for­drer for­æl­dre til at la­de bi­len stå, når de skal føl­ge de­res børn i skole

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

SKO­LESTART

Hvis du til­fæl­dig­vis har kørt for­bi lan­dets fol­ke­sko­ler i for­bin­del­se med sko­le­å­rets be­gyn­del­se, har du sik­kert op­da­get en øget fart­kon­trol i sko­ler­nes nær­hed. Lan­dets stør­ste po­li­tik­red­se mel­der dog ind­til vi­de­re om få ha­stig­heds­sa­ger.

Nord­jyl­lands Po­li­ti ind­led­te de­res sko­le­kampag­ne i man­dags, men hav­de i går mor­ges få­et få ind­be­ret­nin­ger på fart­syn­de­re.

» Vi kon­cen­tre­rer os om at få en di­a­log med for­æl­dre, der kø­rer de­res børn i skole, og så øger vi vo­res ha­stig­heds­kon­trol i næ­ste uge. Det gæl­der om, at for­æl­dre­ne skal gø­re de­res børn tryg­ge ved sko­le­ve­je. Det kan de gø­re ved at ta­ge de­res børn med ud ved ve­je­ne og for­tæl­le dem, hvad de skal væ­re op­mærk­som­me på, « si­ger Claus Kjær- Pe­der­sen, der er ope­ra­tiv le­der hos Nord­jyl­lands Po­li­ti.

Sik­ker tra­fiks­tart

Han får op­bak­ning fra sin kol­le­ga hos Fyns Po­li­ti, Jør­gen Andersen, der sen­der en klar op­for­dring i for­æl­dre­nes ret­ning. Han me­ner, at man­ge for­æl­dre væl­ger en for­kert stra­te­gi, når bør­ne­ne bli­ver sat ind på bag­sæ­det af bi­len og bli­ver kørt i skole.

» For­æl­dre­ne har et enormt an­svar for at væn­ne de­res børn til en sik­ker start i tra­fik­ken. Det er alt­så ik­ke en sko­le­op­ga­ve. Man kun­ne be­gyn­de med at cyk­le tu­ren til sko­len sam­men med si­ne børn, så man gør dem op­mærk­som­me på, hvor de skal pas­se på. Man­ge væl­ger at kø­re bør­ne­ne i skole, og det er egent­lig en for­kert stra­te­gi, for­di de ik­ke på sam­me må­de bli­ver vant til sko­le­ru­ten. Sam­ti­dig ska­ber det og­så unød­ven­dig tra­fik i sko­le­om­rå­der, « ly­der kri­tik­ken fra vi­cepo­li­ti­kom­mis­sær Jør­gen Andersen.

Kø­rer alt for stærkt

Østjyl­lands Po­li­ti mel­der om syv sa­ger, hvor de har stop­pet folk, der har kørt for stærkt i nær­he­den af po­li­tik­red­sens fol­ke­sko­ler. Den­ne uge og de næ­ste to uger fort­sæt­ter ha­stig­heds­kon­trol­len i Østjyl- land, men man er klar til at for­læn­ge kon­trol­len, hvis be­ho­vet er til det.

» For­æl­dre­ne har re­a­ge­ret po­si­tivt... Den bed­ste færds­els­un­der­vis­ning, bør­ne­ne kan få, er den, for­æl­dre­ne gi­ver dem. De bur­de gå tu­re med de­res børn og for­tæl­le dem, hvor­dan reg­ler­ne er i tra­fik­ken, « ly­der op­for­drin­gen fra Mi­cha­el Lar­sen fra Østjyl­lands Po­li­ti.

Selv­om bør­ne­ne med ro i sin­det kan pak­ke sko­le­ta­sker­ne og be­gi­ve sig ud på tu­ren mod sko­len, har der si­den mandag og­så væ­ret til­fæl­de, hvor bi­li­ster har gjort sko­le­ve­je­ne usik­re for lan­dets mind­ste.

Det grel­le­ste ek­sem­pel er fra Has­lev på Midtsjæl­land. Her kør­te en bi­list med he­le 134 ki­lo­me­ter i ti­men på en stræk­ning tæt på en skole. Her var fart­græn­sen blot 50 ki­lo­me­ter i ti­men. I Holste­bro ly­ste fart­kon­trol­len op ved ha­stig­he­den fra 48 bi­ler mandag mor­gen.

Sko­lestart på Nor­dre Skole i Vi­borg i man­dags. Her tjek­ker po­li­ti­et bl. a., om der bru­ges sik­ker­heds­se­ler, når for­æl­dre­ne an­kom­mer med de­res po­der.

Fo­to: Pre­ben Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.