Bar­fo­ed stop­per i po­li­tik

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRÆK­KER SIG

Den tid­li­ge­re for­mand for De Kon­ser­va­ti­ve Lars Bar­fo­ed træk­ker sig fra po­li­tik og sø­ger nu ar­bej­de i den pri­va­te sek­tor.

Ved fol­ke­tings­val­get 18. ju­ni lyk­ke­des det ik­ke Bar­fo­ed at bli­ve gen­valgt til Fol­ke­tin­get, og ef­ter en tæn­ke­pau­se hen over som­me­ren har han nu be­slut­tet at drop­pe den po­li­ti­ske kar­ri­e­re.

» Ef­ter jeg nu er trå­dt ud af Fol­ke­tin­get, er ti­den in­de til at sø­ge tilbage til den pri­va­te sek­tor, som jeg kom fra for 14 år si­den, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

En rig­tig god idé

» Jeg har væ­ret i grun­di­ge over­vej­el­ser om, hvor­når jeg skul­le stop­pe i po­li­tik. Det har jeg tænkt over hen over som­me­ren, og jeg har be­slut­tet, at det er en rig­tig god idé at stop­pe nu i ste­det for at gå og ven­te på, at der bli­ver valg igen, « si­ger Lars Bar­fo­ed.

Den nu tid­li­ge­re top­po­li­ti­ker kæm­pe­de med la­ve me­nings­må­lin­ger, da han over­tog for­mand­spo­sten fra Le­ne Es­per­sen i 2011. Han var for­mand for De Kon­ser­va­ti­ve frem til 2014, hvor sta­fet­ten blev over­dra­get til Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Fle­re mi­ni­ster­po­ster

Ud over at stå i spid­sen for De Kon­ser­va­ti­ve har Lars Bar­fo­ed haft fle­re mi­ni­ster­po­ster un­der den tid­li­ge­re VK- re­ge­ring, men trods de pro­mi­nen­te po­ster lyk­ke­des det alt­så ik­ke at be­hol­de en plads i fol­ke­tings­sa­len, da De Kon­ser­va­ti­ve gik fra ot­te til seks man­da­ter.

Nu ven­ter Lars Bar­fo­ed i ste­det på det helt ret­te job­til­bud i det pri­va­te.

Lars Bar­fo­ed ( K) har haft fle­re mi­ni­ster­po­ster un­der den tid­li­ge­re VK- re­ge­ring. Nu stop­per han sit po­li­ti­ske vir­ke.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.