Fik børn ud af bræn­den­de bus

Chauff øren Oli­via Rask hand­le­de hur­tigt, da den bus, hun kør­te, brød i brand

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

SNAR­RÅ­DIG CHAUF­FØR

Der lug­ter af brænd­te brem­ser. Hun kan mær­ke, at det bli­ver varmt bag hen­de i et skab. Det er et sik­rings­skab. Her går det op for bus­chauff ør Oli­via Rask, at no­get er helt galt.

Den sko­le­bus, hun kør­te til Møl­d­rup Skole ved Vi­borg ons­dag mor­gen kort før klok­ken 8, var ved at bry­de i brand. Med ild li­ge bag sig kør­te chauff øren fra Tern­d­rup Turist­bus­ser lyn­hur­tigt ind til si­den og løb ned gen­nem bus­sen, mens hun for­tal­te sko­lebør­ne­ne, at de skul­le kom­me ud i en fart, for­tæl­ler Oli­via Rask til BT.

Da de syv sko­le­e­le­ver var lø­bet væk fra bus­sen, for­søg­te Oli­via Rask at kom­me tilbage til fø­rer­sæ­det. Hun skul­le ha­ve fat i brand­sluk­ke­ren. Men tæp­pet i ta­get over fø­rer­sæ­det var ble­vet an­tændt af fl am­mer­ne og hav­de sat ild til sæ­det, så hun ik­ke kun­ne få ad­gang til brand­sluk­ke­ren. Hun måt­te der­for op­gi­ve sit ær­in­de, af frygt for at fl am­mer­ne fi k fat i hen­de.

» Det har da væ­ret vold­somt. Der gik un­der 30 se­kun­der, fra jeg løb ud af bus­sen, til jeg for­søg­te at få fat på brand­sluk­ke­ren, « si­ger Oli­via Rask, som eft er nog­le ti­mer sta­dig kun­ne lug­te den tyk­ke, sor­te røg i sit hår, til BT.

Kort­slut­ning i sik­rings­skab

Det var en kort­slut­ning i bus­sens sik­rings­skab, der an­tænd­te bran­den. Ska­bet med de man­ge led­nin­ger er pla­ce­ret li­ge bag ved chauff ørens sæ­de.

Il­den fra ska­bet fi k fat i no­get brand­bart ma­te­ri­a­le, for­tæl­ler Ken­ny Thygesen, der er vogn­mand i Tern­d­rup Turist­bus­ser, til BT.

Han ro­ser sam­ti­dig sin me­d­ar­bej­der, som iføl­ge vogn­man­den ’ op­t­rå­d­te li­ge eft er bo­gen’ ved at pri­o­ri­te­re at få pas­sa­ge­re­ne ud af bus­sen som det før­ste.

Det er en af de ting, man læ­rer, når man skal ud­dan­ne sig til bus­chauff ør, for­tæl­ler kort tid eft er, var det for sent. Bus­sen var ik­ke til at red­de. Brand­mæn­de­ne fo­re­tog en så­kaldt kon­trol­le­ret ned­bræn­ding, der be­ty­der, at de la­der il­den bræn­de ud.

Det var før­ste gang i hen­des næ­sten 17 år som bus­chauf­før, at Oli­via Rask op­le­ve­de, at en bus bry­der i brand. Så eft er­føl­gen­de hav­de hun li­ge brug for at få en kop kaff e og snak­ke tin­ge­ne igen­nem med en le­der fra sko­le­fri­tids­ord­nin­gen ved Møl­d­rup Skole, for­tæl­ler hun.

Slap uden skram­mer

De syv sko­le­e­le­ver, der var på vej i skole, da bus­sen brød i brand, har det al­le godt og slip­per fra epi­so­den uden ska­der, for­tæl­ler skole­le­der på Møl­d­rup Skole, Katrine Ør­neb­jerg Lar­sen til Vi­borg Stift s Fol­ke­blad.

» De tog det som en op­le­vel­se og med op­hø­jet ro, spæn­den­de og usæd­van­ligt som det nu var. Læ­rer­ne har eft er­føl­gen­de væ­ret op­mærk- som­me på, om no­gen skul­le re­a­ge­re på epi­so­den, men det har ik­ke væ­ret til­fæl­det, « si­ger skole­le­de­ren til Vi­borg Stift s Fol­ke­blad.

En re­ak­tion kom dog fra Oli­via Rask, som cir­ka en halv ti­me eft er epi­so­den ’ blev ked af det’. Eft er at ha­ve sun­det sig lidt tog hun på be­søg hos sin sø­ster i den nær­lig­gen­de by Hvam for at få lidt mad og for at få ro på tin­ge­ne. Da bør­ne­ne fi k fri fra skole om eft er­mid­da­gen, holdt bus­chauff øren dog klar i en ny bus. Klar til at kø­re sko­le­e­le­ver­ne sik­kert hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.