Stig­ning i for­æl­dre­køb

BT - - NYHEDER -

BO­LIG­MAN­GEL

Den store man­gel på bo­li­ger til stu­de­ren­de og en lav ren­te på bo­lig­lån har be­ty det, at an­tal­let af for­æl­dre­køb i år er re­kord­højt. Det vi­ser en op­gø­rel­se, som Ho­me har la­vet for Me­troxpress.

I årets før­ste syv må­ne­der blev der så­le­des solgt 7,4 pro­cent fl ere lej­lig­he­der som for­æl­dre­køb sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Si­den 2011 er der sket en stig- ning på he­le 56 pro­cent.

» Det er re­kord i lø­bet af de se­ne­ste fem år. Vi har al­drig set så man­ge for­æl­dre­køb, som vi ser i øje­blik­ket. Vi ser en la­ve­re ren­te og en øget ak­ti­vi­tet på bo­lig­mar­ke­det, og der er for­æl­dre­kø­be­ne fulgt med, « si­ger re­la­tions­chef Mads Ellegaard fra Ho­me, hvor der er ek­stra tryk på bo­lig­hand­ler­ne op til stu­di­estart:

Høj­sæ­son i au­gust

» Au­gust er vo­res høj­sæ­son for for­æl­dre­køb. Men el­lers spre- der for­æl­dre­kø­be­ne sig jævnt over he­le året. «

Det sti­gen­de an­tal for­æl­dre­køb gen­ken­der man hos Nykre­dit, Kim Pauli, pres­se­chef hos Ny­bo­lig, for­kla­rer, at man i år har op­le­vet en ny ten­dens til, at for­æl­dre kø­ber bo­li­ger­ne i over­or­dent­ligt god tid:

» Vi har op­le­vet for­æl­dre, som har købt lej­lig­hed, selv om de­res børn er for­holds­vis små. De vil så le­je ud, ind­til bør­ne­ne bli­ver gam­le nok til at fl yt­te ind i dem. BNB

Øverst: Et pri­vat­fo­to vi­ser, hvor kraftig bran­den var. Oli­via Rask hand­le­de li­ge ef­ter bo­gen og fik red­det syv sko­le­e­le­ver ud af sin bræn­den­de bus. Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.