Turis­men bul­drer frem i København

BT - - NYHEDER -

Mens der turis­me­mæs­sigt har væ­ret kri­sestem­ning fl ere ste­der i den dan­ske provins de se­ne­ste år, går det rig­tig godt i København. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik var der næ­sten 300.000 fl ere over­nat­nin­ger på ho­tel­ler mm. i ho­vedstads­re­gio­nen i før­ste hal­vår af 2015 end i før­ste halv­del af 2014. Det sva­rer til en frem­gang på cir­ka 400 mil­li­o­ner kro­ner.

hos slag­te­ri­et Da­nish Crown i Ring­s­ted er et pla­ster på det sår, der blev skabt, da slag­te­ri­et fy­re­de 300 i marts . Sam­men med et del­tids­hold har det be­ty det, at an­tal­let af ned­lag­te stil­lin­ger nu er un­der 100. Slag­te­ri­et i Ring­s­ted kun­ne før fy­rin­ger­ne i marts slag­te 54.000 gri­se om ugen, men skal nu slag­te op til 45.000 slag­tesvin om ugen .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.