Far­vel til klip­pe­kort ko­ster 700.000 i po­r­to Fi­nan­stil­sy­net fryg­ter bo­lig­bob­le

BT - - NYHEDER -

SKAT­TE­KRO­NER

Klip­pe­kor­tet er dødt, og Movia re­fun­de­rer nu pen­ge for bor­ger­nes ubrug­te klip. Men det er ik­ke kun vær­di­en af klip­pe­kor­te­ne, tra­fi ksel­ska­bet skal be­ta­le tilbage. Og­så po­r­to­en for at sen­de dem skal kun­der­ne ha­ve igen. Og det lø­ber op, skri­ver me­troxpress.

Movia anbefaler nem­lig, at man sen­der klip­pe­kor­te­ne som an­be­fa­let brev, og det gi­ver en mer­ud­gift på 76 kro­ner pr. af­sen­del­se. Por­toud­gift er­ne lø­ber der­for op i 700.000 kro­ner, og da Movia er off ent­ligt fi nan­si­e­ret, lan­der reg­nin­gen hos skat­te­bor­ger­ne.

» Jeg kan sag­tens for­stå, at et en­kelt klip på 15 kro­ner sendt an­be­fa­let kan vir­ke lidt som ’ over­kill’, men folk er hel­dig­vis me­get go­de til at vur­de­re, om der er be­hov for at sen­de

Ons­dag af­slø­re­de bå­de Dan­ske Bank og Jy­ske Bank, at det kon­takt­lø­se Dan­kort er fær­di­g­ud­vik­let og klar til brug for kun­der­ne i de to dan­ske ban­ker.

Det kon­takt­lø­se Dan­kort fungerer på den må­de, at en kort­be­ta­ling fo­re­går ved at fø­re dan­kor­tet hen over ter­mi­na­len, som bip­per, hvis be­ta­lin­gen er god­kendt. Og er be­ta­lin­gen på un­der 200 kro­ner, er det ik­ke nød­ven­digt at ta­ste sin pin­ko­de.

Dan­ske Bank har al­le­re­de haft stor suc­ces med kon­takt­lø­se ma­stercard, og che­fen for det an­be­fa­let el­ler ej, « si­ger cen­ter­chef Sø­ren Eng­lund fra Movia.

Det sam­le­de bud­get for ho­ved­sta­dens til­ba­ge­be­ta­ling af klip­pe­kort ly­der på 10 mil­li­o­ner kro­ner. Men det ser ik­ke ud til at ræk­ke.

» Vi kan ik­ke dis­ku­te­re, om der er råd til at be­ta­le det. Kun­der­ne har be­talt for en va­re, de ik­ke har få­et, så de skal selv­føl­ge­lig ha­ve pen­ge­ne re­tur, « si­ger han. BNB Fi­nan­stil­sy­net ser nu med stor al­vor på pris­ud­vik­lin­gen på bo­li­ger i København og Aar­hus. Det er så al­vor­ligt, at myn­dig­he­den nu er ude og hen­te in­for­ma­tion om ban­ker­nes ud­låns­po­li­tik med hen­blik på at und­gå, at der bli­ver ta­get for store ri­si­ci.

» Vi har et stort fo­kus på in­sti­tut­ter­nes ud­lån til bo­li­ger i sær­ligt København og Aar­hus på bag­grund af de store pris­stig­nin­ger. I øje­blik­ket er vi ved at kort­læg­ge, hvor­dan en ræk­ke in­sti­tut­ter age­rer på bo­lig­lå­ne­mar­ke­det i de store by­er, blandt an­det med hen­syn til æn­drin­ger i krav til kun­der­nes gælds­fak­tor og rå­dig­heds­be­løb, « ly­der det fra Kri­sti­an Vie Mad­sen fra Fi­nan­stil­sy­net.

BU­SI­NESS. DK

I frem­ti­den be­hø­ver vi ik­ke at sæt­te Dan­kor­tet i en ter­mi­nal .

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.