Kon­takt­lø­se dan­kort i ban­ker

BT - - NYHEDER -

Ni­els Ve­der­sø Øster­gaard

for­ret­nings­ud­vik­ling i ban­ken, Jes­per Ni­el­sen, er da hel­ler ik­ke i tvivl om, at dan­sker­ne kom­mer til at ta­ge godt imod det kon­takt­lø­se dan­kort.

Nem­me­re og hur­ti­ge­re

» Der er in­gen tvivl om, at et kon­takt­løs visa/ dan­kort gør det nem­me­re og hur­ti­ge­re at be­ta­le, for­di du kom­mer til at bru­ge min­dre tid, når du for ek­sem­pel hand­ler ind el­ler be­ta­ler for din kaff e, « si­ger han.

Ban­ker­nes am­bi­tion med den nye kort­ty­pe er, at det klas­si­ske dan­kort med ti­den skal er­stat­tes af det kon­takt­lø­se dan­kort. Sam­ti­dig kan den nye kort­ty­pe sta­dig bru­ges som et tra­di­tio­nelt kort, hvor du sæt­ter det i ter­mi­na­len og ta­ster din pin­ko­de.

Bli­ver dit kon­takt­lø­se dan­kort stjå­let og brugt af en an­den per­son, hæft er du ik­ke selv for mis­bru­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.