’ Jeg kan godt lid

Den nye ’ X Fa­ctor’dom­mer Met­te Lind­berg hå­ber, hun bli­ver en fair og ær­lig dom­mer

BT - - NYHE­DER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

’ X FA­CTOR’

Met­te Lind­berg. Nav­net ly­der må­ske ik­ke så be­kendt – end­nu. Men fra års­skif­tet kom­mer man­ge dan­ske­re på for­navn med den blon­de san­ge­r­in­de, der ef­ter­føl­ger Li­na Rafn på den ud­sat­te post som ’ X Fa­ctor’- dom­mer.

I juli af­slø­re­de Li­na Rafn, at hun ik­ke vil­le stil­le op til end­nu en om­gang af det po­pu­læ­re ta­lents­how ’ X Fa­ctor’. Og så gik jag­ten el­lers ind på en ny, kvin­de­lig kunst­ner, der kun­ne ta­ge kam­pen op mod Re­mee og Tho­mas Bla­ch­man.

Nu har DR fun­det hen­de, og i går blev hun præ­sen­te­ret på et pres­se­mø­de sam­men med pro­gram­mets øv­ri­ge dom­me­re og den nye vært, So­fie Lin­de, der ef­ter­føl­ger Eva Har­lou.

Mød den 31- åri­ge Met­te Lind­berg fra det dan­ske band The Aste­roids Ga­laxy Tour. Ban­det har hit­tet her­hjem­me, men især og­så i ud­lan­det med bl. a. ’ The Gol­den Age’ og ’ Heart At­ta­ck’, og som front­fi­gur er Lind­berg ble­vet hyl­det i mo­de­bla­de­ne for sin gen­nem­før­te og sprag­le­de stil.

Ik­ke den ene­ste kan­di­dat

Al­li­ge­vel kom det helt bag på hen­de, da hun fik til­bud­det om at kom­me til prø­ve­film­ning på DR.

» Jeg var på vej til Tyr­ki­et for at spil­le med mit band, jeg hav­de travlt og var ved at pak­ke, så jeg tro­e­de, at det var no­gen, der vil­le sæl­ge mig et abon­ne­ment, da jeg tog te­le- fo­nen. Men så hør­te jeg, hvad det var, og det vil­le jeg selv­føl­ge­lig ger­ne. Se­ne­re var der så au­di­tion, « for­tæl­ler hun til BT.

Met­te Lind­berg var ik­ke den ene­ste kan­di­dat til dom­merjob­bet, men hvem hun slog på mål­stre­gen, vil hun ik­ke af­slø­re. Tid­li­ge­re har uge­bla­det Her & Nu skre­vet, at og­så san­ge­r­in­der­ne Fal­lu­lah og Sti­ne Hjelm Ja­cob­sen fra Electric La­dy Lab var i spil til po­sten, men Lind­berg jo­ker med, at pres­sen ik­ke har op­stø­vet al­le kan­di­da­ter­ne – som hun alt­så ’ vandt over’.

Mas­ser af sce­ne- er­fa­ring

Hun er dog ik­ke i tvivl om, at hun vil væ­re en dyg­tig dom­mer:

» Jeg har de sid­ste par år spil­let over 100 kon­cer­ter i snit om året. Jeg er jo selv san­ge­r­in­de og ved, hvor­dan det er at stå på en sce­ne, så jeg har en mas­se er­fa­ring at gi­ve vi­de­re, « un­der­stre­ger hun.

Bli­ver du den flin­ke eller den skrap­pe dom­mer?

» Det må ti­den vi­se, men jeg kan godt li­de at væ­re ær­lig. Det sy­nes jeg, man kom­mer længst med. Jeg hå­ber, jeg bli­ver en fair og ær­lig dom­mer, « ly­der det fra den 31- åri­ge san­ge­r­in­de, der bor i København sam­men med sin kæ­re­ste gen­nem fle­re år.

Og så til det sto­re spørgs­mål. Kun­ne den nye dom­mer selv ha­ve fun­det på at med­vir­ke i ’ X Fa­ctor’?

» Da jeg var ung, var der jo ik­ke ’ X Fa­ctor’. Der var så­dan no­get DM i Ro­ck, så det meld­te jeg mig til med mit band som 14- 15- årig. Men vi kom ik­ke vi­de­re. Men jeg kun­ne be­stemt godt ha­ve fun­det på at mel­de mig, som det er nu, « si­ger hun.

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.