Re­mee kan bli­ve far når som helst

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

BLESKIFT I SIG­TE

I går af­slø­re­de Re­me­es gravi­de kæ­re­ste, at hun er nå­et de ni må­ne­der og der­med kan fø­de når som helst. Al­li­ge­vel tur­de po­p­s­me­den godt ta­ge til pres­se­mø­de på ’ X Fa­ctor’ – dog med te­le­fo­nen tæt på krop­pen. Så er det li­ge op­pe over!

» Jeg har te­le­fo­nen på mig he­le ti­den, « for­sik­rer Re­mee om, da BT fan­ger ham til et in­ter­view.

» Men når det er før­ste gang, ple­jer man at gå lidt over ti­den. El­lers må jeg jo ba­re sprin­ge ud i bi­len, « til­fø­jer han med et grin.

Par­ret ken­der godt køn­net på den lil­le ny, men om det bli­ver en dreng el­ler en pi­ge, vil Re­mee ik­ke ud med:

» Vi hå­ber ba­re, det bli­ver en sund og rask ba­by, der kom­mer ud. «

Ver­dens bed­ste sto­re­sø­ster

40- åri­ge Re­mee er i for­vej­en far til dat­te­ren Em­ma, 15, fra et tid­li­ge­re for­hold, og hun glæ­der sig ’ enormt me­get’ til at bli­ve sto­re­sø­ster:

» Jeg tror, hun bli­ver ver- dens bed­ste sto­re­sø­ster, og sik­kert og­så en til­trængt bar­nepi­ge, « for­tæl­ler han. ste af ti­den, og det har væ­ret fan­ta­stisk. Nu skal vi så bru­ge no­get tid helt ale­ne med ba­by­en, og så be­gyn­der ’ X Fa­ctor’. Og det er jo hel­dig­vis stille og ro­ligt i be­gyn­del­sen. Det er godt nok nog­le lange op­ta­ge­da­ge, men al­le mu­li­ge an­dre men­ne­sker kan fin­de ud af at få børn, mens de har job, så det bur­de jeg og­så kun­ne fin­de ud af, « joker Re­mee.

Ke­mi­en mel­lem dom­mer­ne

Han er glad for at væ­re ble­vet til­budt en plads i dom­mer­pa­ne­let end­nu en gang.

» Sid­ste sæ­son hav­de så me­get be­ret­ti­gel­se i for­hold til ta­lent­mas­sen og ke­mi­en mel­lem dom­mer­ne, at den vir­ke­lig vi­ste, hvor­for det her for­mat skal ek­si­ste­re, så det vil­le væ­re ær­ger­ligt at væ­re med til at fø­re det op på dét ni­veau for så ba­re at for­la­de det, « ly­der det fra Re­mee, der har væ­ret dom­mer på ’ X Fa­ctor’ fem gan­ge og alt­så nu er klar til sjet­te om­gang.

» Jeg tror rent fak­tisk på, at vi fin­der et ta­lent, der kan bli­ve til no­get. Jeg har selv væ­ret sinds­sygt glad for at ar­bej­de med Emilie Est­her ef­ter pro­gram­met, så det var grund nok for mig, « for­tæl­ler han om sid­ste års vin­der.

I går af­slø­re­de Mat­hil­de Gøh­ler, Re­me­es 22- åri­ge mo­delkæ­re­ste, at hun er gravid i ni­en­de må­ned. Par­ret kan der­med bli­ve for­æl­dre når som helst. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.