El­sker ’ X Fa­ctor’

BT - - NYHEDER -

ta­ge, hvis jeg kun­ne syn­ge, men jeg er vir­ke­lig, vir­ke­lig dår­lig. Og det har jeg al­drig væ­ret i tvivl om, « si­ger hun med et grin.

Så blev det i ste­det til en vært­s­rol­le – den fem­te i ræk­ken, der skal hol­de styr på de man­ge vidt for­skel­li­ge del­ta­ge­re og ur­e­ger­li­ge dom­me­re. De tid­li­ge­re po­pu­læ­re vær­ter – bl. a. Li­se Røn­ne - kan godt vir­ke en smu­le in­ti­mi­de­ren­de på den un­ge de­butant:

» Jeg skal jo føl­ge ef­ter nog­le vildt se­je da­mer, og det bli­ver da ik­ke ver­dens nem­me­ste op­ga­ve. Men i vir­ke- lig­he­den skal man jo ba­re sør­ge for at ha­ve sig selv med i det. Jeg hå­ber, det kom­mer til at skin­ne igen­nem, at jeg rig­tig godt kan li­de pro­gram­met. Og så vil jeg træ­de ind i det med en kæm­pe respekt for dem, det hand­ler om – nem­lig del­ta­ger­ne og dom­mer­ne, « for­sik­rer hun.

’ Man skal vir­ke­lig vil­le det’

Hun reg­ner med, at hun vil vok­se med op­ga­ven, ef­ter­hån­den som op­ta­gel­ser­ne skri­der frem.

» Jeg tror ik­ke, det hand­ler om, hvor gam­mel man er, el- ler hvor­dan man ser ud, men om at man vir­ke­lig skal vil­le det, for at gø­re det til sig eget. Og det vil jeg, « til­fø­jer hun.

Job­bet som vært kan væ­re et ud­skældt et af slagsen, og især valg af tøj og fri­su­re har tid­li­ge­re skabt de­bat blandt ’ X Fa­ctor’- se­e­re.

Ind­til vi­de­re ta­ger So­fie Linde det dog me­get ro­ligt. Et en­kelt mø­de med DRs sty­li­ster er det dog ble­vet til.

» Det er nog­le fra DR, som jeg har kendt i rig­tig man­ge år, og som ken­der mig rig­tig godt, så jeg er to­talt tryg. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.