’’

BT - - NYHEDER - Re­mee

Det er godt nok nog­le lange op­ta­ge­da­ge, men al­le mu­li­ge an­dre men­ne­sker kan fin­de ud af at få børn, mens de har job

’ X Fa­ctor’ har tra­di­tio­nen tro pre­mi­e­re på DR i ju­le­fe­ri­en, men Re­mee har in­gen pla­ner om at bru­ge de mel­lem­lig­gen­de må­ne­der til bar­sel:

» Vi ta­ger det stille og ro­ligt, og hel­dig­vis lig­ger mit stu­die 30 me­ter fra lej­lig­he­den, så rent lo­gi­stisk er det ik­ke no­gen stør­re ud­for­dring, « for­tæl­ler Re­mee, der har nydt som­me­ren og sin gravi­de mo­delkæ­re­ste, 22- åri­ge Mat­hil­de Gøh­ler, på fle­re ekso­ti­ske rej­ser.

» Vi har haft tre må­ne­der, hvor vi har rejst rundt det me-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.