Knap så

Eksperternes bud på, hvor­for Kron­prin­ses­sen for før­ste gang i åre­vis ik­ke er med på li­sten over de bedst klæd­te kvin­der i ver­den

BT - - NYHEDER - Jes­per Bruun Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk in­ter­na­tio­nal po­p­stjer

KON­GE­LIG MO­DE

Hun er vant til at re­præ­sen­te­re Dan­mark overalt i ver­den. Al­tid stil­fuldt klædt og oft e med en dyr de­sig­nerta­ske un­der ar­men. Der­for ple­jer Mary og­så at væ­re et ’ sik­kert kort’ på li­sten over ver­dens bedst klæd­te kvin­der. Men i år duk­ke­de kron­prin­ses­sens navn ik­ke op, da ver­dens mest stil­ful­de kvin­der skul­le fi ndes.

Det an­er­kend­te ame­ri­kan­ske mo­de­ma­ga­sin Va­ni­ty Fair står bag li­sten, og i år er der alt­så ik­ke ble­vet plads til den dan­ske kron­prin­ses­se. I ste­det har den en­gel­ske pre­mi­er­mi­ni­sters ko­ne, Sa­mantha Ca­meron, få­et lov at med­vir­ke, sam­men med pop­stjer­nen Ri­han­na.

Mary er dog ik­ke den ene­ste kon­ge­li­ge, som er ik­ke læn­ge­re er at fi nde i det for­nem­me sel­skab.

Eng­læn­der­nes nye roy­a­le dar­ling, Ka­te, her­tu­gin­den af Cam­brid­ge, er hel­ler ik­ke med i år, på trods af at hun oft e ro­ses for sin ele­gan­te stil. Til gen­gæld er der ble­vet plads til den span­ske dron­ning Le­tizia, hvil­ket i høj grad un­drer ’ mo­de­dik­ta­to­ren’ Jim Lyng­vild.

» Jeg sy­nes, det er ær­ger­ligt at Le­tizia er med, for hun går jo ik­ke sær­ligt godt klædt. Mary er uden sam­men­lig­ning ver­dens bedst klæd­te kon­ge­li­ge. Det står slet ik­ke til dis­kus­sion, « for­tæl­ler han til BT.

Mary bur­de væ­re med

Mo­de­de­sig­ner David Andersen har tid­li­ge­re sy­et kjo­ler til en ræk­ke kend­te dan­ske­re, her­i­blandt kron­prin­ses­se Mary.

» Det un­drer mig da at hun ik­ke op­træ­der på li­sten. Vi har en su­per­s­muk kron­prin­ses­se, som jeg be­stemt fø­ler hø­rer til blandt ver­dens bedst klæd­te. Hun går al­tid ex­cep­tio­nelt fl ot klædt, og det skal man jo for at med kom­me på li­sten, « si­ger David Andersen til BT.

Jim Lyng­vild har dog et bud på hvor­for Mary i år er

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015 ude­ladt, sam­ti­dig med at in­ter­na­tio­na­le pop­stjer­ner som Ri­han­na og Tay­l­or Swift har fun­det vej til Va­ni­ty Fairs li­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.