’’

BT - - NYHEDER - Jim Lyng­vild

Det er sik­kert et fed­te­røvs- til­tag

» Det er sik­kert et fed­te­røv­stil­tag. De vil jo ger­ne la­ve in­ter­view med de da­mer, som de le­ver af at ha­ve på for­si­den, og det er jo no­get nem­me­re, hvis man har væ­ret ude at kå­re dem til nog­le af ver­dens bedst klæd­te, « si­ger Jim Lyng­vild.

Pre­sti­ge el­ler ej

At kron­prin­ses­se Mary klæ­der sig yderst stil­fuldt, og sta­dig bør væ­re at fi nde blandt mo­de­ver­dens kran­se­kage­fi - gu­rer, er bå­de David Andersen og Jim Lyng­vild eni­ge om. Men vig­tig­he­den af at be­fi nde sig på Va­ni­ty Fairs be­røm­te og be­ryg­te­de li­ste, har de dog for­skel­li­ge me­nin­ger om. David Andersen me­ner, at man skal væ­re forsigtig med at ta­ge li­sten for al­vor­ligt.

» Vi i mo­de­in­du­stri­en kan jo godt li­de at føl­ge med i så­dan no­get, men jeg tror ær­ligt talt ik­ke det er no­get, der op­ta­ger den me­ni­ge dan­sker. Og jeg tror hel­ler ik­ke det er no­get, Kron­prin­ses­sen går sær­lig me­get op i, « for­tæl­ler mo­de­de­sig­ne­ren.

Den hold­ning de­les ik­ke af Jim Lyng­vild, som me­ner, at li­sten er ’ su­per pre­sti­ge­fyldt’. Han me­ner Mary bør for­sø­ge at kom­me tilbage på li­sten, og er ik­ke bleg for at kom­me med et par go­de råd til Kron­prin­ses­sen.

» Mary kun­ne kom­me tilbage i var­men ved at gå ud og bran­de gen­brug­s­tøj. Få tøj fra H& M til at se sinds­sygt dyrt ud. Gå i gen­brugs­kjo­ler. På den må­de kan hun ska­be en ny stil, ved at se fan­ta­stisk ud i bil­ligt tøj, « ly­der op­for­drin­gen fra mo­de­dik­ta­to­ren Jim Lyng­vild.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.