Ja til vin - nej til

Bel­gi­ske tvil­lin­ger på 102 er ver­dens æld­ste tvil­lin­ge­brød­re, og de har op­skrif­ten på et langt liv

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk Paulus Lan­gero­ck

SAM­MEN­HOLD

Hvad er hem­me­lig­he­den bag at bli­ve 100 år gam­mel? Det har ver­dens æld­ste tvil­lin­ge­brød­re de­res helt egen op­skrift på. I sid­ste må­ned kun­ne de fejre de­res 102 års fød­sels­dag.

Det vil mu­lig­vis skræm­me et par un­ger­s­ven­de der­u­de, men brød­re­nes op­skrift på det lange liv er klar. ’ Spis mad i mo­de­ra­te mæng­der, drik et godt glas vin hver dag, og lad væ­re med at jag­te da­mer,’ ly­der det fra d’her­rer Pie­ter og Paulus Lan­gero­ck fra Bel­gi­en.

Tvil­lin­ger­ne blev født 8. ju­ni 1913 og har bo­et sam­men, si­den USAs præsidenter hed Her­bert Ho­over og Franklin D. Roo­se­velt. Og li­ge si­den har brød­re­ne so­vet si­de om si­de i sam­me sove­væ­rel­se.

Det gør de og­så i dag, hvor de sjæl­dent vi­ger fra hin­an­dens si­de. Pie­ter og Paulus Lan­gero­ck de­ler et væ­rel­se på et ple­je­hjem uden for den bel­gi­ske by Gent.

Vin­ken­de­re

Un­der Før­ste Ver­denskrig - da tvil­lin­ger­ne var få år gam­le - blev de­res hus over­ta­get af nog­le ty­ske of­fi­ce­rer. Un­der re­sten af kri­gen bo­e­de de i Slu­is, men flyt­te­de med fa­mi­li­en tilbage til Gent, da kri­gen var over­stå­et i 1918.

102 års fød­sels­da­gen i juli blev fejret med et glas vin. En ny­del­se brød­re­ne un­der sig selv hver dag.

» Giv os en Bor­deaux. Af en god kva­li­tet vel at mær­ke, « si­ger Paulus Lan­gero­ck til nyheds­bu­reau­et Reu­ters, der har be­søgt ple­je­hjem­met, hvor brød­re­ne flyt­te­de ind for tre år si­den, da de flyt­te­de fra de­res fæl­les hus.

» Paulus er min bed­ste ven. Vi er al­tid sam­men, « ly­der det fra Pie­ter Lan­gero­ck.

De er ver­dens æld­ste nu­le­ven­de tvil­lin­ge­brød­re. Men der er sta­dig et par år op til de ame­ri­kan­ske brød­re Glen og Dale Moy­er, der nå­e­de 105 år.

Paulus Lan­gero­ck er li­geg­lad med re­kor­den.

» Da vi var 85, gik vi til læ­gen, og han sag­de: ’ I skal ik­ke reg­ne med at leve, til I er 100’. Nej, vi hav­de ik­ke en­gang lyst til at bli­ve så gam­le, « si­ger Paulus Lan­gero­ck

» Vi er al­drig gå­et op i vo­res hel­bred, « har Paulus Lan­gero­ck for­talt det ty­ske me­die RTL.

» Mas­ser af gan­ge har vi delt en hel fla­ske whi­sky mel­lem klok­ken 17.00 og 02.00 om nat­ten, si­ger han. «

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015

Giv os en Bor­deaux

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.