USA går i krig – mod

Den rus­si­ske pro­pa­gan­da er fuld af løgn – og suc­ces. Den er suc­ces­fuld, for­di in­gen imø­de­går den, si­ger Jo­hn Ker­ry. Nu for­dob­ler USA sit kon­trarus­si­ske pro­pa­gan­da­bud­get

BT - - NYHEDER - Poul Høi hoi@ ber­ling­s­ke. dk Poul Høi

PRO­PA­GAN­DA

Hvis pro­pa­gan­da skul­le af­gø­re kri­gen, vil­le Rusland ha­ve vun­det ma­ge­ligt og over­be­vi­sen­de, og et frit Ukrai­ne vil­le ik­ke væ­re an­det end en fe­ber­drøm hos ek­sil­grup­per.

Tag føl­gen­de rus­si­ske hi­sto­ri­er, som næ­sten er ære­fryg­tind­g­y­den­de for de­res skam­løs­hed: En fa­bri­ke­ret tv- hi­sto­rie, kom­plet med en græ­den­de mor, som hæv­de­de, at ukrain­ske sol­da­ter kors­fæ­ste­de en tre- årig dreng. Tv- billeder fra et me­xi­cansk lig­hus, som blev præ­sen­te­ret som dræb­te ukrain­ske fa­sci­ster, der vil­le ned­kæm­pe selv­stæn­dig­heds­be­væ­gel­sen. Vi­deo­op­ta­gel­ser fra Bos­ni­en, Da­ge­stan, Ki­na og Sy­ri­en, som hæv­de­des at fo­re­stil­le ukrainsk bruta­li­tet i Don­bass- om­rå­det.

Der er ta­le om ’ foragt for al­le jour­na­li­sti­ske prin­cip­per – og på et mas­sivt ni­veau,’ fastslog den uaf­hæn­gi­ge sik­ker­heds or­ga­ni­sa­tion, OSCE, sid­ste år i en rap­port, og i en analyse ta­ler den rus­si­ske pro­fes­sor Va­le­ry So­lov­jej om psy­ko­lo­gisk krigs­fø­rel­se. Rus­si­ske pro­pa­gan­di­ster for­sø­ger at sen­de se­er­ne ind i ’ en til­stand af tran­ce’, dul­me de­res kri­ti­ske sans og åb­ne de­res un­der be­vidst­hed over for selv de vil­de­ste hi­sto­ri­er, si­ger han til BBC.

Så om­fat­ten­de og ef­fek­tiv er pro­pa­gan­da­en, at USA fø­ler sig nødsa­get til at slå igen. Som den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Jo­hn Ker­ry, for ny­lig sag­de i Se­na­tet:

» Ik­ke si­den Den Kol­de Krig var kol­dest, har rus­ser­ne væ­ret en­ga­ge­ret i så om­fat­ten­de pro­pa­gan­da. De bru­ger store sum­mer på pro­pa­gan­da­ma­ski­nen, og de er suc­ces­ful­de, for­di in­gen imø­de­går dem. « Rus­sisk­ta­len­de jour­na­li­ster Nu vil ame­ri­ka­ner­ne så gø­re det. Oba­ma- re­ge­rin­gen har hæ­vet bud­get­tet for rus­sisk­spro­ge­de pro­gram­mer med 49 pct. – til 25 mio. dol­lar – og re­ge­rin­gen vil i 2016 bru­ge yder­li­ge­re 30 mio. dol­lar til at træ­ne rus­sisk­ta­len­de jour­na­li­ster og sen­de pro­gram­mer ind i den rus­si­ske sfæ­re. Og for én gangs skyld er der in­gen pro­ble­mer med det re­pu­bli­kan­ske fler­tal i Kon­gres­sen, som har be­vil­get pen­ge­ne.

Kom­mu­ni­ka­tions­kri­gen

» Vi er bag­ud i kom­mu­ni­ka­tions­kri­gen, « si­ger for­man­den for Kon­gres­sens for­svar­s­ud­valg til Was­hin­g­ton Ti­mes, » og pen­ge­ne skal få os på ba­nen. «

Stu­de­ren­de og læ­re­re på det jour­na­li­sti­ske faku­l­tet på Na­tio­na­lu­ni­ver­si­te­tet i Kiev kø­rer web­s­i­tet, og i øje­blik­ket kan man bl. a. læ­se, hvor­dan de pil­ler en repor­ta­ge fra den rus­si­ske tv- sta­tion Zve­s­da fra hin­an­den. Zve­s­da kør­te i sid­ste uge et indslag, som vi­ste, hvor­dan ukrain­ske sol­da­ter send­te en regn af gra­na­ter ned over by­en Hor­liv­ka og grin­te ad of­re­ne.

D

.

TORS­DAG 13. AU­GUST 2015 I bo­gen fal­der et ve­st­ligt ka­me­ra­hold, som rej­ser til Ukrai­ne for at ind­spil­le en po­r­no­film, i klø­er­ne på en mi­lits le­det af den kend­te rus­si­ske for­stadskri­ger Igor St­rel­kov, som i ’ re­al li­fe’ prom­ove­rer sig som Østu­krai­nes be­fri­er. Fo­to: AFP

MYSTISK NOVEL­LE

hoi@ ber­ling­s­ke. dk Kan Ukrai­ne slet ik­ke væ­re med i af­de­lin­gen for be­skid­te pro­pa­gan­da- hi­sto­ri­er? Sik­kert - og der er én hi­sto­rie, som har ramt dér, hvor det for al­vor gør ondt: i skridt­høj­de. I au­gust sid­ste år ud­kom en mystisk novel­le med tit­len ’ Suck­ing St­rel­kov’, og hand-

Ukrain­ske ak­ti­vi­ster – for­klædt som zom­bi­er – i rol­ler­ne som læ­se­re af den pr­orus­si­ske gra­tisa­vis ’ Vesti’, der di­stri­bu­e­res i Ukrai­ne. Ak­tio­nen, der fo­re­gik i Kiev, var en pro­test imod myn­dig­he­der­nes pas­si­vi­tet over for rus­sisk pro­pa­gan­da. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.