’’

BT - - NYHEDER - Jo­hn Ker­ry, uden­rigs­mi­ni­ster, USA

Ik­ke si­den Den Kol­de Krig var kol­dest, har rus­ser­ne væ­ret en­ga­ge­ret i så om­fat­ten­de pro­pa­gan­da. De bru­ger store sum­mer på pro­pa­gan­da­ma­ski­nen, og de er suc­ces­ful­de, for­di in­gen imø­de­går dem

Al­le­re­de i den­ne uge be­gynd­te man at ud­de­le pen­ge­ne: Der blev be­vil­get en halv mio. dol­lar til kon­tra- rus­sisk pro­pa­gan­da i de bal­ti­ske lan­de, og pen­ge­ne skal især gå til at ud­dan­ne un­der­sø­gen­de bal­ti­ske jour­na­li­ster, frem­går det af en pres­se­med­del­el­se.

In­tet i for­hold til Rusland

Men selv om ame­ri­ka­ner­ne så­le­des er ved at kom­me op i fart, bleg­ner be­lø­be­ne i for­hold til de sum­mer, som Rusland bru­ger på pro­pa­gan­da. Tal­le­ne er uvis­se, men – skri­ver Bloom­berg – Putin har for­ny­ligt lo­vet at be­vil­ge 300 mio. dol­lar til en stats­lig or­ga­ni­sa­tion, som ’ spre­der in­for­ma­tion om Rusland i ud­lan­det’, og det gi­ver et fin­ger­peg om de be­løb, som vi ta­ler om.

In­gen ste­der er kon­se­kven­ser­ne af pro­pa­gan­da så ty­de­li­ge som i Ukrai­ne, hvor Rusland ind­til nu har brugt pro­pa­gan­da­en til at ret­fær­dig­gø­re krigs­for­bry­del­ser og brud på fol­ke­ret­ten over for sin egen be­folk­ning og sva­ge sjæ­le i Ve­sten.

Der­for op­ly­ste den ukrain­ske re­ge­ring og­så tid­li­ge­re i år, at den vil sæt­te en mo­dof­fen­siv ind på in­ter­net­tet, og et ek­sem­pel er web­s­i­tet stop­fa­ke. org, som fak­tatjek­ker de rus­si­ske hi­sto­ri­er.

Stop­fa­ke. org do­ku­men­te­rer, hvor­dan de rus­si­ske pro­pa­gan­di­ster har snup­pet to gam­le klip fra Youtube og splej­set dem sam­men og fa­bri­ke­ret hi­sto­ri­en om bom­bar­de­men­tet af Hor­liv­ka. Det er alt­så lodret løgn, frem­går det

en slags fak­tatjek kan ha­ve en vis gen­nem­slags kraft over for et ve­st­ligt pu­bli­kum, men kri­ti­ke­re tviv­ler på, at de vil nå et rus­sisk mas­se­pu­bli­kum. Det er imid­ler­tid vej­en frem, me­ner vær­ten på det ame­ri­kansk- sponso­re­re­de pro­gram ’ Cur­rent Ti­me’, der sen­der nyhe­der ind i de rus­sisk­ta­len­de om­rå­der. Ve­sten kan ik­ke mat­che Rusland i hver­ken pen­ge el­ler i out­re­re­de og vil­de hi­sto­ri­er, si­ger hun, og ’ der­for er tro­vær­dig­hed vo­res al­fa og om­e­ga’.

» Vi er nødt til at dob­belt­tjek­ke al­ting, for ba­re én for­kert hi­sto­rie kan øde­læg­ge vo­res om­døm­me, « si­ger Na­ta­sja Moz­g­ova­ja til Bloom­berg.

» Læ­ser­ne og se­er­ne skal vi­de, at de kan sto­le på os. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.